Isticanje cijena na potrošačkim proizvodima, nepoštena poslovna praksa, zaštita potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima te jačanje prava potrošača u Europskoj uniji četiri su direktive kojima su izvršene promjene.

Republika Hrvatska je donošenjem Zakona o zaštiti potrošača koji stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine, preuzela europsku pravnu stečevinu iz područja politike zaštite potrošača iz Direktive (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća koja je stupila na snagu 7. siječnja 2020. godine.

Radi se o izmjeni četiri postojeće direktive kojima su izvršene promjene u odnosu na:

  • isticanje cijena na potrošačkim proizvodima,
  • nepoštenu poslovnu praksu,
  • zaštitu potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima,
  • jačanje prava potrošača u Europskoj uniji.

NOVOSTI U POLOŽAJU POTROŠAČA I TRGOVACA
Poslovanje trgovaca s potrošačima – pisani prigovor i odgovor na prigovor:

  • odredbe o pisanom prigovoru mijenjaju se člankom 10. novog Zakona tako da uz obvezu omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, propisuje pravo trgovca da omogući potrošaču podnošenje pisanog prigovora i putem sredstava mrežne komunikacije, uz obvezu pohrane vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača. Navedeno nije uvedeno kao obveza, već kao mogućnost ovisno o poslovnoj odluci i tehničkim mogućnostima.
  • trgovac se obvezuje odgovoriti na prigovor potrošača u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača (za razliku od dosadašnje prakse čestog davanja nejasnih odgovora na prigovore potrošača).

POSEBNI OBLICI PRODAJE
Novim se Zakonom uređuju posebni oblici prodaje odnosno prodaja robe po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji s time da su dodane odredbe prema kojima su trgovci tijekom trajanja posebnog oblika prodaje dužni istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, kao što su sezonsko sniženje, rasprodaje, akcijske prodaje, prodaje robe s greškom, te druge posebne ponude trgovaca u kojima potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u redovitoj prodaji, te su dužni istaknuti i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

JAVNE USLUGE POTROŠAČIMA
Novim zakonom dopunjen je popis javnih usluga potrošačima s uslugom parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.
Odredbama novog Zakona pojednostavljuje se sustav rješavanja pritužbi potrošača na način da je moguće vođenje reklamacijskog postupka.

Vezano uz reklamacije potrošača – korisnika javnih usluga, novim se zakonom uređuje načine podnošenja reklamacije, koje obuhvaćaju dolazak osobno u poslovne prostorije, putem pošte i elektroničke pošte, kao i dužnost trgovca da jasno, vidljivo i čitljivo istakne obavijest o načinu podnošenja reklamacije u svojim poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena.

NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA
Novim odredbama propisuje se zabrana stavljanja robe na tržište Republike Hrvatske uz tvrdnju da je identična robi na tržištima drugih država članica iako se u stvarnosti znatno razlikuje po sastavu ili obilježjima, osim u slučaju da je to opravdano legitimnim i objektivnim kriterijima. Takvo zabranjeno postupanje smatrat će se zavaravajućom nepoštenom poslovnom praksom.

Novim odredbama nadopunjuju se i odredbe o zavaravajućim propuštanjima odnosno nedostatkom obavijesti koje su potrebne prosječnom potrošaču kako bi mogao donijeti odluku o kupnji utemeljenu na potpunoj informaciji i time ga se navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio. Kada je trgovac izravno ili neizravno platio pružatelju usluge internetskog pretraživanja za viši rang pojedinog proizvoda u rezultatima pretraživanja, pružatelj usluge internetskog pretraživanja trebao bi obavijestiti potrošače o toj činjenici u sažetom, lako dostupnom i razumljivom obliku. Uslugu internetskog pretraživanja mogu pružati različite vrste internetskih trgovaca, uključujući i posrednike (internetska tržišta, tražilice i internetske stranice za usporedbu).

Vezano za zavaravajuću poslovnu praksu zabranjena je preprodaja ulaznica za razna događanja potrošačima, ako su ih trgovci nabavili upotrebom automatiziranih sredstava za zaobilaženje bilo kojeg ograničenja glede broja ulaznica koje jedna osoba može kupiti ili bilo kojih drugih pravila primjenjivih na kupnju ulaznica, kao što su slučajevi upotrebe softvera (“botovi”) kojim se omogućuje kupnja većeg broja ulaznica od zadanih tehničkih ograničenja.

UGOVORNI POTROŠAČKI ODNOSI
Područje primjene ugovornih potrošačkih odnosa uključuje tzv. javne usluge (vodu, električnu energiju, plin, toplinsku energiju) te omogućuje da se obuhvate svi ugovori, bez obzira na status trgovca, kao i sve vrste ugovora. Novim odredbama precizirani su ugovori na koje se ne primjenjuju opće odredbe, a koji zbog naravi robe ili usluge ili zbog načina njihova sklapanja, nisu pogodni za uređivanje odredbama Zakona o potrošačima.

Vezano uz snošenje troškova vještačenja koje se provodi radi utvrđivanja postoji li materijalni nedostatak na robi, novim zakonom uvedena je odredba da trgovac samo predujmljuje troškove vještačenja radi utvrđivanja nedostatka, a ne kao što je to ranije bilo da ih snaša, te se također produljuje rok tijekom kojeg trgovac predujmljuje troškove vještačenja sa šest mjeseci na godinu dana od prijelaza rizika na potrošača.

Dopunom odredbi o pravu potrošača na raskid ugovora zbog neispunjenja ugovora u naknadno danom roku, omogućuje se potrošaču raskinuti ugovor bez prethodnog omogućavanja naknadnog roka za ispunjenje, ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ugovor ispuniti niti u naknadnom roku.

UGOVOR NA DALJINU
Odredbama novog zakona uređena je obveza trgovca da prije sklapanja ugovora na daljinu ili izvan njegovih poslovnih prostorija obavijesti potrošača o svemu što mu je potrebno da bi donio informiranu obavijest o kupnji. Pružatelji internetskih tržišta obvezni su informirati potrošače o tome je li treća osoba koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj trgovac ili osoba koja nije trgovac, na temelju izjave koju pružateljima internetskih tržišta daje ta treća osoba.

Kada treća osoba koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj izjavi da nije trgovac, pružatelji internetskih tržišta imaju obvezu obavijestiti potrošače o tome da se prava potrošača uređena propisima koji su usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na sklopljeni ugovor. Odredbama Zakona detaljno su uređene i obveze trgovca koji organizira događaje radi prodaje ili promocije proizvoda, kao i nezatraženog posjeta potrošačevu domu. Novim Zakonom predviđeni su i uvjeti jednostranog raskida ugovora te slučajevi kada potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu kao i slučaj kada je isključeno pravo na jednostrani raskid ugovora.

PROVEDBA NADZORA
Zakonskim odredbama proširena je inspekcijska nadležnosti na HANFA-u, i to u provedbi nadzora nad trgovcima kojima je HANFA izdala odobrenje za rad i na poljoprivredne inspekcije za pitanja nadzora dvojne kvalitete hrane.
Uređuju se detaljnije i pitanja vezana za predstavke potrošača i njihov sadržaj, izjašnjavanje trgovca povodom predstavke potrošača na traženje nadležnog inspektora te pokretanje inspekcijskog postupka s tim u vezi, provođenje kupnji s tajnim identitetom od strane nadležne inspekcije, uvedena je privremena mjera uklanjanja sadržaja ili ograničenja pristupa internetskom sadržaju.

U odnosu na prekršajne odredbe, novim je Zakonom povećan raspon iznosa novčanih kazni za sve trgovce – pravne osobe.
S obzirom na to da novi Zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu 28. svibnja 2022. godine, prve učinke njegove primjene na trgovce i potrošače moći ćemo ocijeniti u drugoj polovici ove godine.