Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku znatno je brže i jednostavnije od sklapanja “papirnatih” ugovora te bi ugovori u elektroničkom obliku već trebali biti dio naše svakodnevice. Uz odgovarajuću prilagodbu zakonodavstva, svakako je za očekivati da će sve više vrsta ugovora biti moguće sklopiti u elektroničkom obliku uz primjenu elektroničkog potpisa koji će morati ispunjavati uvjete za valjanost istoga.

Pored uobičajenih načina sklapanja ugovora, koji se mogu sklopiti u usmenom ili pisanom obliku, u obliku javnobilježnički ovjerenih privatnih ili javnobilježničkih isprava, ovisno o tome koji je sadržaj i predmet takvih ugovora, sve češće se susrećemo sa sklapanjem ugovora putem interneta, odnosno sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku.

Najčešće se u elektroničkom obliku sklapaju ugovori o prodaji putem interneta određene robe ili pružanja usluga te ugovori koji se odnose na pretplatničke odnose s pružateljima telekomunikacijskih i sličnih usluga.
Na sklapanje ugovora u elektroničkom obliku prije svega se primjenjuje Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), a u pogledu svih pitanja koja nisu definirana tim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

DEFINICIJA UGOVORA
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini, ugovori u elektroničkom obliku definirani su kao ugovori što ih pravne i fizičke osobe u cijelosti ili djelomično sklapaju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektroničkim putem koristeći elektronička, optička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos internetom.
U slučaju kada se radi o ugovoru za čiju je valjanost nužan potpis, potrebno je da potpis udovoljava uvjetima propisanim za elektronički potpis.

VALJANOST UGOVORA
Hoće li bilo koji ugovor biti valjan ako je sklopljen u elektroničkom obliku?

Sklapanje pojedinih vrsta ugovora moguće je dakle elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku te se ponuda i prihvat ponude mogu dati elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Međutim, neće biti moguće u elektroničkom obliku sklopiti bilo koji ugovor odnosno takvo što neće biti moguće za ugovore za koje je zakonom propisana određena forma kao apsolutno bitan uvjet njihove valjanosti.

Tako sam Zakon o elektroničkoj trgovini izrijekom navodi vrste ugovora koje neće biti dopušteno zaključiti u elektroničkom obliku pa se tako odredbe Zakona o elektroničkoj trgovini neće primjenjivati na imovinske, predbračne, odnosno bračne ugovore i druge ugovore koje uređuje Obiteljski zakon kao niti na ugovore o opterećenju i otuđenju imovine za koje je potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb, ugovore o ustupu i raspodjeli imovine za života, ugovore o doživotnom uzdržavanju, ugovore o dosmrtnom uzdržavanju i sporazume u vezi s nasljeđivanjem, ugovore o odricanju od nasljedstva, ugovore o prijenosu nasljednog dijela prije diobe, oporučne poslove i druge ugovore koje uređuje Zakon o nasljeđivanju.

Također, neće biti moguće u elektroničkom obliku zaključiti darovne ugovore, ugovore o prijenosu prava vlasništva na nekretninama ili druge pravne poslove kojima se uređuju stvarna prava na nekretninama, osim ugovora o najmu i zakupu nekretnina, druge ugovore za koje je posebnim zakonom propisano da se sastavljaju u obliku javnobilježničkog akta, odnosno isprave, kao niti ugovore i očitovanja volje jamaca, ako je jamac osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti.

Usluga informacijskog društva definirana je kao usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživači te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika.

OBVEZNE OBAVIJESTI ZA POTROŠAČA
U slučaju sklapanja ugovora putem interneta riječ je o načinu sklapanja ugovora bez istovremenog prisustva obje ugovorne strane (tzv. ugovor na daljinu) te kupac nije u prilici usmeno zatražiti sve potrebne informacije od prodavatelja. Radi navedenog, nužno je da su kupcu na jasan i razumljiv način dostupne sve potrebne informacije o fazama sklapanja ugovora, o ugovornim odredbama te općim uvjetima poslovanja koji su u pravilu uvijek sastavni dio ugovora koji se zaključuje. Kupcu bi dakle navedeno trebalo biti prezentirano odnosno učinjeno dostupnim u okviru prethodno sastavljenog općeg ugovora odnosno formulara od strane prodavatelja.

Davatelj usluga informacijskog društva odnosno trgovac koji pruža internet prodaju roba i usluga dužan je dakle mogućem korisniku usluga, prije sklapanja ugovora o pružanju usluga informacijskog društva, osigurati na jasan, razumljiv i nedvosmislen način određene propisane podatke i obavijesti. Tako je davatelj usluga informacijskog društva dužan korisnika usluga obavijestiti o različitim stupnjevima koji slijede u postupku sklapanja ugovora, o ugovornim odredbama, o općim uvjetima poslovanja ako su sastavni dio ugovora, o jezicima ponuđenim za sklapanje ugovora te o kodeksima postupanja u skladu s kojima postupaju davatelji usluga i informacije o tome kako se ti kodeksi mogu pregledati elektroničkim putem. Pored navedenog, Zakon o zaštiti potrošača za potrošačke ugovore propisuje i cijeli niz drugih podataka i obavijesti koje moraju biti poznate kupcu odnosno potrošaču prethodno zaključenju ugovora u elektroničkom obliku. Zakon o zaštiti potrošača također posebice regulira situaciju sklapanja ugovora na daljinu te propisuje kako obavijest iz čl. 57. istog Zakona koja mora sadržavati sve propisane podatke mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva.

Davatelj usluga informacijskog društva dužan je mogućem korisniku usluga, prije sklapanja ugovora o pružanju usluga informacijskog društva, osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka u poruku prije njezine predaje ili slanja. Ugovorne odredbe i odredbe općih uvjeta poslovanja ugovora sklopljenih u elektroničkom obliku koje sklapaju davatelji usluga informacijskog društva moraju biti dostupne korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje. Osim toga, davatelj usluga informacijskog društva mora bez odgode elektroničkim putem, posebnom elektroničkom porukom, potvrditi primitak elektroničke poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude za sklapanje ugovora od strane kupca koji se smatra potrošačem, a ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu.

Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku znatno je brže i jednostavnije od sklapanja “papirnatih” ugovora te bi ugovori u elektroničkom obliku već trebali biti dio naše svakodnevice. Uz odgovarajuću prilagodbu zakonodavstva, svakako je za očekivati da će sve više vrsta ugovora biti moguće sklopiti u elektroničkom obliku uz primjenu elektroničkog potpisa koji će morati ispunjavati uvjete za valjanost istoga.