Pravni savjeti – Statusne promjene trgovačkog društva odvajanje s preuzimanjem

Prilikom provedbe statusnih promjena, u konkretnom slučaju odvajanja s preuzimanjem, potrebno je kvalitetno pripremiti dokumentaciju koja je potrebna za realizaciju ove statusne promjene te osobitu pozornost obratiti na sastav ugovora o podjeli i preuzimanju kojim će biti regulirana prava i obveze društava koja sudjeluju u postupku statusne promjene – društva koje se dijeli te društva preuzimatelja.

Trgovačko društvo može se u tijeku svog postojanja odlučiti provesti jednu ili više statusnih promjena s ciljem gospodarskog restrukturiranja, lakšeg funkcioniranja na tržištu, poslovanja u jednostavnijem obliku ili nekih drugih razloga. Ovisno o potrebama i ciljevima trgovačkog društva koje provodi statusnu promjenu, Zakon o trgovačkim društvima predviđa statusne promjene pripajanja, spajanja i podjele, te kao dodatni institut preoblikovanje društva koje ne predstavlja statusnu promjenu u pravnotehničkom smislu.
U slučaju da se trgovačko društvo odluči za podjelu društva, isto je moguće učiniti razdvajanjem ili odvajanjem.

Razdvajanje se provodi istodobnim prijenosom svih dijelova imovine društva koje se dijeli, uz prestanak postojanja tog društva bez provođenja likvidacije, na dva ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja (razdvajanje s osnivanjem) ili na dva ili više društava koja već postoje (razdvajanje s preuzimanjem).

S druge strane, odvajanje se provodi prijenosom jednog ili više dijelova imovine društva koje se dijeli, a da to društvo ne prestaje postojati, na jedno ili više novih društava koja se osnivaju radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem) ili na jedno ili više društava koja već postoje (odvajanje s preuzimanjem).

Dakle, u slučaju odvajanja, društvo koje odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine i dalje nastavlja postojati, a te dijelove imovine prenosi na jedno ili više novih društava koja će biti ili tek osnovana upravo radi ovog postupka ili koja već postoje od ranije.

ŠTO S IMOVINOM?
U ovom će članku biti riječi o situaciji u kojoj društvo provodi odvajanje s preuzimanjem, odnosno o situaciji u kojoj određeno trgovačko društvo odvaja jedan ili više dijelova svoje imovine te nastavlja postojati, a odvojene dijelove imovine prenosi na jedno ili više društava koja već postoje i koja preuzimaju tu imovinu. Na ta društva koja već postoje prenose se dijelovi imovine društva koje se dijeli, ali se prenose i obveze i pravni odnosi društva koje se dijeli, i to na način kako je to predviđeno ugovorom o podjeli i preuzimanju. Društvo ili društva na koje se prenose dijelovi imovine – društva preuzimatelji su sveopći pravni sljednici društva koje se dijeli.

Što s imovinom koja se prenosi iz društva koje se dijeli u postojeća društva preuzimatelje?
Dioničari ili imatelji poslovnih udjela u društvu koje se dijeli, odnosno članovi tog društva, stječu poslovne udjele ili dionice u društvima preuzimateljima razmjerno udjelima koji su im pripadali u društvu koje se dijeli.
Dakle, članovi društva koje se dijeli naravno neće ostati bez imovine koja se prenosi, već će razmjerno svojim dosadašnjim udjelima steći udio u društvu ili društvima preuzimateljima.

Ako pak broj ili ukupni nominalni iznos udjela jednog člana u društvu koje se dijeli, odnosno iznos dijela temeljnog kapitala na koji se taj udio ili udjeli odnose, nije dovoljan da taj član stekne cijeli broj dionica odnosno najmanje jedan poslovni udio u novim društvima ili društvima preuzimateljima, tome će članu ta društva preuzimatelji isplatiti doplatu u novcu.

POSTUPAK ODVAJANJA S PREUZIMANJEM
Kada se društvo odluči na provedbu postupka podjele odnosno odvajanja s preuzimanjem, prije svega će biti potrebno da uprava, odnosno izvršni direktori društva koje se dijeli sastave ugovor o podjeli i preuzimanju koji u obliku javnobilježničke isprave sklapaju uprave, odnosno izvršni direktori društva koje se dijeli i društva preuzimatelja, a koji nadomješta plan podjele.

U ugovoru o podjeli i preuzimanju bit će navedene, osim osnovnih informacija o društvu koje se dijeli te o društvu ili društvima preuzimatelja, i izričite izjave o podjeli i prijenosu dijelova imovine na društva preuzimatelje s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva i uz prijenos članovima društva koje se dijeli udjela u društvima preuzimateljima u zamjenu za udjele u društvu koje se dijeli, kao i omjer zamjene udjela u društvu koje se dijeli za udjele u društvima preuzimateljima. Također će biti definiran dan poslovnih učinaka podjele odnosno trenutak od kada radnje društva koje se dijeli odnosno odvaja vrijede kao da su poduzete za račun društava preuzimatelja, kao i navodi o pravima imatelja udjela s posebnim položajem ili s posebnim pravima (npr. dionice bez prava glasa, povlaštene dionice, zamjenjive obveznice, užitnice, obveznice s pravom na dividendu ili poslovni udjeli s posebnim pravima).

U ugovoru o podjeli i preuzimanju bit će navedene i posebne pogodnosti dane članovima uprave, odnosno izvršnim direktorima, članovima nadzornog ili upravnog odbora društva koje se dijeli, odnosno društvu preuzimatelju. Također, navest će se i precizan opis i raspored dijelova imovine i obveza ili pravnih odnosa prenesenih na svako pojedinačno društvo preuzimatelja, završno izvješće o financijskom položaju društva koje se dijeli kao i izvješće o financijskom položaju društava preuzimatelja.

IZVJEŠĆE O PODJELI
Uz ugovor o podjeli i preuzimanju, potrebno je sastaviti i izvješće o podjeli koje izrađuje uprava odnosno izvršni direktori društva koje se dijeli. U izvješću o podjeli, uprava, odnosno izvršni direktori društva koje se dijeli moraju detaljno obrazložiti te pravno i gospodarski utemeljiti razloge za podjelu, sadržaj plana podjele, a posebno omjer zamjene udjela, osim ako u društvima preuzimateljima članovi tih društava dobivaju udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli. U ugovoru o podjeli i preuzimanju mora se navesti od kada udjeli u društvima preuzimateljima njihovim novim imateljima daju pravo na sudjelovanje u dobiti tih društava. U slučaju da su društva preuzimatelji jedini dioničari društva koje se dijeli, sporazum o podjeli i preuzimanju ne bi trebala odobriti glavna skupština, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću koje se dijeli.

Prijavu za upis podjele u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda može podnijeti svako od društava sudionika podjele odnosno bilo društvo koje se dijeli, bilo društvo preuzimatelj.

Iako su statusne promjene društava uobičajene u gospodarskom poslovanju, potrebno je adekvatno ocijeniti koja je statusna promjena za pojedino društvo potrebna i odgovarajuća te na koji način ju je moguće pravno i stvarno provesti. Prilikom provedbe statusnih promjena, u konkretnom slučaju odvajanja s preuzimanjem, potrebno je kvalitetno pripremiti dokumentaciju koja je potrebna za realizaciju ove statusne promjene te osobitu pozornost obratiti na sastav ugovora o podjeli i preuzimanju kojim će biti regulirana prava i obveze društava koja sudjeluju u postupku statusne promjene – društva koje se dijeli te društva preuzimatelja.

Prethodni članakPotvrde HZMO-a dostupne u svim poštanskim uredima
Sljedeći članakCity Pazar – nova omiljena gradska tržnica