U okviru promatrane grupe kategorija 32,2% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

U grupu kategorija namazi za potrebu ovog članka ubrajamo sljedeće kategorije: čokoladni namazi, paštete i mliječni namazi. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled koliko je ova grupa kategorija, kao i svaka pojedina kategorija, podložna prodaji kroz promocije.

Prema podacima za 2020. godinu, prodaja ove grupe kategorija vrijednosno je porasla za 11,1%, dok je količinska prodaja zabilježila porast od 7,9% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru promatrane grupe kategorija 32,2% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

U priloženim grafičkim prikazima mogu se vidjeti udjeli promotivne prodaje za svaku pojedinu kategoriju u ukupnoj vrijednosnoj prodaji u 2020. godini u usporedbi s prethodnom godinom. Vidljivo je skoro pa ujednačen udio promotivne prodaje kroz kategorije, s tim da je u kategoriji čokoladnih namaza ovaj udio u padu za 1,1 postotni bod.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 93% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja drže tek preostalih 7%. U odnosu na 2019. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 12,7%, dok je prodaja promotivnih pakiranja porasla za 14,6%.