U fokusuKolumnePravni savjeti – Registracija i zaštita naziva hrvatskih autohtonih proizvoda

Pravni savjeti – Registracija i zaštita naziva hrvatskih autohtonih proizvoda

Postupak zaštite i registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla može trajati i nekoliko godina te obuhvaća tri etape koje se sastoje od predregistracijskog postupka, zatim od postupka registracije na nacionalnoj razini te konačno od postupka registracije na razini EU-a.

Na razini Europske unije regulirano je cjelovito područje registracije i zaštite oznakama izvornosti (ZOI), oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS). Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. godine o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode je izravno obvezujuća u svim državama članicama, a naš Zakon o poljoprivredi uspostavlja na nacionalnoj razini sustave kvalitete koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EU) br. 1151/2012, pod uvjetom da su ta pravila u skladu s propisima Europske unije.

CILJ ZAŠTITE
Kako je to navedeno u uvodu Uredbe br. 1151/2012, državljani i potrošači Unije sve više zahtijevaju kvalitetne i tradicionalne proizvode, a također se zauzimaju za održavanje raznolikosti poljoprivredne proizvodnje unutar EU-a. To stvara potražnju za poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima s prepoznatljivim posebnim značajkama, posebno onim vezanim za njihovo zemljopisno podrijetlo. Svrha je prepoznavanje veze između proizvoda i zemljopisnog područja, što se postiže zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Radi njihove zaštite u državama članicama, oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla trebale bi se registrirati na razini EU-a. Mogućnost zaštite na temelju Uredbe br. 1151/2012 odnosi se na poljoprivredne proizvode namijenjene prehrani ljudi, koji su navedeni u prilogu Uredbe te je Europska komisija ovlaštena donositi delegirane akte kojima dopunjuje popis proizvoda. Ipak, neće biti moguće registrirati kao naziv poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda bilo koji naziv, pa tako neće biti moguće koristiti nazive koji su generički, koji su u suprotnosti s nazivom neke biljne ili životinjske pasmine, koji su jednaki nazivima koji su već upisani u registar te nazive koji zbog ugleda, priznatosti i duljine upotrebe žiga mogu potrošača dovesti u zabludu.

Uredba br. 1151/2012 se ne primjenjuje na jaka alkoholna pića, aromatizirana vina i proizvode od vinove loze, s izuzetkom vinskog octa. Sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla uspostavlja se za pružanje pomoći proizvođačima proizvoda vezanih sa zemljopisnim područjem tako da osigurava ujednačenu zaštitu naziva kao prava intelektualnog vlasništva na području EU-a.

IZVORNOST I ZEMLJOPISNO PODRIJETLO
U smislu Uredbe br. 1151/2012, “oznaka izvornosti” znači naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog mjesta, regije ili države, a čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine te čije se sve faze proizvodnje odvijaju u određenom zemljopisnom području.

“Oznaka zemljopisnog podrijetla” znači naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili države, čija se kvaliteta, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu i čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1151/2012 je Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Ministarstvo u svrhu provedbe sustava kvalitete provodi nacionalni postupak zaštite naziva ZOI, ZOZP, ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije. Također, Ministarstvo uspostavlja i provodi nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te uspostavlja i provodi postupak priznavanja dobrovoljnih sustava certificiranja.

NACIONALNI POSTUPAK ZAŠTITE
Nacionalni postupak zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS pokreće se podnošenjem zahtjeva za zaštitu naziva Ministarstvu. Takav zahtjev ima pravo podnijeti skupina koja radi s proizvodima čije nazive treba registrirati te je potrebno da definirano zemljopisno područje posjeduje svojstva koja se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima.

Nacionalni postupak zaštite provodi Povjerenstvo za provedbu postupka zaštite naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje osniva ministar. U slučaju predaje neurednog odnosno nepotpunog zahtjeva, podnositelj će biti pozvan zaključkom na dopunu istog pod prijetnjom odbacivanja zahtjeva ako ne postupi sukladno zaključku. Kada je predan uredan zahtjev, stručnu provjeru zahtjeva provodi Povjerenstvo. Stručna provjera zahtjeva podrazumijeva utvrđivanje udovoljavanju propisanih zahtjeva odredbi Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, Zakona o poljoprivredi i propisa donesenih na temelju njega.

Kada Povjerenstvo utvrdi da podneseni zahtjev u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012 te odredbama ostalih propisa, objavit će Specifikaciju proizvoda s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u “Narodnim novinama” obavijest o podnesenom zahtjevu. Nakon objave obavijesti o podnesenom zahtjevu u “Narodnim novinama” počinje teći rok za podnošenje prigovora na nacionalnoj razini od 30 dana. U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost. Ako prigovor nije podnesen u naznačenom roku ili ako bude utvrđeno da prigovor nije opravdan ili uredan, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS.

Ako je prigovor podnesen i Povjerenstvo utvrdi u roku od 30 dana da je opravdan i uredan, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti. Nakon dostave očitovanja na uloženi prigovor od podnositelja zahtjeva Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma. Postupak postizanja sporazuma može trajati najviše dva mjeseca, uz eventualno produljenje navedenog roka za najviše 30 dana. U slučaju postizanja sporazuma, Ministarstvo će, po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma, objaviti izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u “Narodnim novinama” obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji. Evidenciju naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI ili ZOZP ili ZTS s informacijom o datumu početka prijelazne nacionalne zaštite i važećom Specifikacijom proizvoda Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

ZAŠTITA NA EU RAZINI
Nakon donošenja rješenja o prijelaznoj zaštiti, podnositelj zahtjeva je u obvezi dostaviti Ministarstvu dokumentaciju koja čini zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji. Nakon zaprimanja zahtjeva i dokumentacije od Ministarstva, uslijedit će objava Jedinstvenog dokumenta za registraciju zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla te počinje teći rok od tri mjeseca za ulaganje prigovora. U slučaju podnošenja prigovora, također će uslijediti faza sporazumijevanja, nakon koje slijedi odluka Europske komisije.

Odluku o registraciji naziva poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS donosi Europska komisija te donosi Provedbenu Uredbu o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla ili Provedbenu Uredbu o upisu u registar zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Ministarstvo također vodi evidenciju registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS s informacijom o datumu početka registracije oznake na razini Europske unije i važenja iste.

Dakle, postupak zaštite i registracije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla može trajati i nekoliko godina te će obuhvaćati tri etape koje se sastoje od predregistracijskog postupka, zatim od postupka registracije na nacionalnoj razini te konačno od postupka registracije na razini EU-a.

Najnovije objave

U PIK Vrbovec stiglo 12 novih MAN kamiona

S prosječno 9.000.000 km i 8.500 dostavnih mjesta godišnje, te frekvencijom dostava do šest puta tjedno, cilj je tvrtke osigurati hladni lanac i najviše...

izlog

BIPA je sada dostupna na Glovu, s brzom dostavom u 22 grada

Korisnici Glovo aplikacije imat će pristup preko 7000 proizvoda, u 15 različitih kategorija, uz brzu dostavu na njihova vrata za manje od 35 minuta Glovo,...