Pravni savjeti – Ugovori o financijskom i o operativnom leasingu

Osnovna razlika između financijskog i operativnog leasinga je u tome što se kod financijskog leasinga objekt leasinga može steći u vlasništvo, dok je kod operativnog leasinga cilj samo korištenje objekta leasinga bez kasnije opcije stjecanja vlasništva.

U svakodnevnom životu pojam leasinga najčešće se veže uz leasing automobila, iako predmetom leasinga mogu biti i druge pokretnine, pa čak i nekretnine. Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga se obvezuje za to plaćati naknadu. Dakle, davatelj leasinga je vlasnik predmeta odnosno objekta leasinga koji dobavlja isključivo u svrhu davanja u leasing te isti objekt daje na korištenje primatelju leasinga.

KOJE VRSTE LEASINGA POSTOJE?
Leasing može biti financijski i operativni, ovisno o sadržaju i obilježjima konkretnog posla leasinga.
Posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga. Posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje, a rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

Dakle, osnovna razlika između financijskog i operativnog leasinga je u tome što se kod financijskog leasinga objekt leasinga može steći u vlasništvo, dok je kod operativnog leasinga cilj samo korištenje objekta leasinga bez kasnije opcije stjecanja vlasništva.
Nadalje, s obzirom na položaj i broj subjekata u poslu leasinga, leasing može biti izravni leasing, neizravni leasing i povratni leasing (tzv. sale and lease back).

Kod izravnog leasinga riječ je o dvostranom pravnom poslu u kojem sudjeluju samo dva subjekta, davatelj leasinga koji je ujedno i dobavljač objekta leasinga i primatelj leasinga, dok kod neizravnog leasinga imamo tri sudionika pravnog posla, i to dobavljača objekta leasinga, davatelja leasinga i primatelja leasinga. Još jedan oblik leasinga je tzv. povratni leasing (sale and lease back) koji predstavlja pravni posao u kojem sudjeluju samo primatelj leasinga i davatelj leasinga, pri čemu primatelj leasinga prethodno u svojstvu dobavljača objekta leasinga prodaje objekt leasinga davatelju leasinga kojeg potom davatelj leasinga predaje na korištenje primatelju leasinga, uz obvezu primatelja leasinga na plaćanje naknade.

UGOVOR O LEASINGU
Ugovor o leasingu reguliran je Zakonom o leasingu (NN 141/13) kojim je propisano kako je uvjet njegove valjanosti da bude zaključen u pisanom obliku. Ugovor o leasingu sa strane davatelja leasinga može zaključiti samo za to ovlašteno leasing-društvo ili kreditna institucija sukladno posebnim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija. Na sva pitanja koja nisu uređena Zakonom o leasingu, u odnosu na ugovor o leasingu primijenit će se Zakon o obveznim odnosima, a u odnosu na leasing društva Zakon o trgovačkim društvima.

Ugovor o leasingu obvezno mora sadržavati naznaku u nazivu je li riječ o operativnom ili o financijskom leasingu, datum sklapanja ugovora o leasingu, tvrtku i sjedište davatelja leasinga te tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja leasinga i dobavljača objekta leasinga. Također, ugovorom mora biti detaljno određen i opisan objekt leasinga, kao i vrijednost objekta leasinga.

Ugovor o leasingu obavezno mora sadržavati i podatak o ukupnom iznosu naknada tj. o zbroju iznosa pojedinih naknada, kao i o iznosu pojedine naknade. Potrebno je ugovoriti i vrijeme trajanja ugovora te razloge i uvjete eventualnog prijevremenog prestanka ugovora.

U slučaju da je riječ o zaključenju ugovora o financijskom leasingu, isti osim prethodno navedenih odredbi, obvezno mora sadržavati i određene druge odredbe, pa tako iznos učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga, iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih rata (otplatnu tablicu), nominalnu kamatnu stopu i efektivnu kamatnu stopu.

Ako je pak riječ o sklapanju pravnog posla operativnog leasinga, pored osnovnih odredaba koje ugovor mora sadržavati, isti će svakako morati sadržavati i odredbe koje se tiču iznosa, broja i rokova plaćanja pojedinih obroka te će morati biti naveden i ostatak vrijednosti objekta leasinga.

Naravno, svaka vrsta ugovora o leasingu pored odredbi koje obavezno moraju biti sadržane ovisno o tome je li riječ o financijskom ili operativnom leasingu, može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuju odnosi između ugovornih strana u poslu leasinga.

OBVEZE DAVATELJA I PRIMATELJA
Osnovna obveza davatelja leasinga je prema zahtjevu primatelja leasinga pribaviti objekt leasinga od dobavljača objekta leasinga kojeg je odredio primatelj leasinga. Davatelj leasinga dužan je obavijestiti dobavljača objekta leasinga da objekt leasinga pribavlja radi izvršenja ugovora o leasingu te navesti osobu koja je primatelj leasinga.

Davatelj leasinga bit će odgovoran primatelju leasinga za eventualne pravne nedostatke objekta leasinga. Naime, davatelj će odgovarati primatelju leasinga ako treći polaže neko pravo na objekt leasinga ili njegov dio koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo primatelja leasinga, osim ako je primatelj leasinga o tome obaviješten i pristao je na preuzimanje objekta leasinga opterećenog tim pravom.

Ako bi došlo do toga da postoji treća osoba koja polaže neko pravo na objektu leasinga koje bi utjecalo na pravo primatelja leasinga, primatelj leasinga dužan je o tome obavijestiti davatelja leasinga, osim kad je to davatelju leasinga već poznato. Ako bi primatelj leasinga to propustio učiniti, a navedeno nije davatelju leasinga već poznato, primatelj leasinga će davatelju leasinga biti odgovoran za štetu.
Primatelj leasinga dužan je preuzeti objekt leasinga na način određen ugovorom o leasingu te je naravno dužan davatelju leasinga plaćati naknadu u iznosima, rokovima i na način određen ugovorom o leasingu.

Prilikom korištenja objekta leasinga, primatelj leasinga dužan je u skladu s ugovorom ili namjenom objekta leasinga koristiti objekt leasinga s pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti prilikom izvršavanja leasinga na mogućnost da se objekt leasinga da na korištenje nekom trećem izuzev primatelju leasinga. Naime, primatelj leasinga može objekt leasinga u cjelini ili pojedinim dijelovima dati drugome na korištenje samo uz pisanu suglasnost davatelja leasinga. Ako bi primatelj leasinga objekt leasinga dao na korištenja trećem bez pisane suglasnosti davatelja leasinga, u tom slučaju davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu i zahtijevati naknadu štete. U svakom slučaju, predaja objekta leasinga drugome na korištenje ne oslobađa primatelja leasinga obveza određenih ugovorom o leasingu.

Što se tiče obveza po prestanku ugovora o leasingu, osnovna dužnost primatelja leasinga je bez odgađanja objekt leasinga vratiti davatelju leasinga na način i u stanju određenim ugovorom o leasingu, osim ako je sukladno ugovoru o leasingu ispunio uvjete kojima stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga, pravo produženja ugovora o leasingu ili je za taj objekt leasinga sklopljen novi ugovor o leasingu.

Po isteku ugovora o leasingu i vraćanju objekta leasinga, primatelj leasinga ne odgovara za istrošenost objekta leasinga koja nastane njegovim redovitim korištenjem, kao ni za promjene na njemu koje su izvršene u dogovoru s davateljem leasinga. S obzirom na to da je potrebno konstatirati dan predaje objekta u posjed davatelju leasinga te stanje predmetnog objekta, svakako je potrebno sastaviti primopredajni zapisnik.

Odabir financijskog ili operativnog leasinga svakako će ovisiti o nizu faktora i o ciljevima primatelja leasinga odnosno prvenstveno o tome ima li primatelj leasinga cilj steći objekt u vlasništvo nakon određenog vremena ili mu je cilj isključivo korištenje objekta leasinga kroz određeni period te kasnija zamjena za novi objekt leasinga. Naravno, prilikom donošenja odluke u pogledu odabira vrste leasinga, potrebno je uzeti u obzir ne samo pravni, već i porezni i računovodstveni aspekt.

Prethodni članakIvan Vlaho novi predsjednik Uprave Zagrebačke banke
Sljedeći članakHrvatska među zemljama EU-a s najvećim rastom prometa u maloprodaji