Digitalna transformacija u trgovini – Pravni okvir: Manje poznat ali ne manje bitan dio

Vrlo malo se može čuti o pravnom dijelu digitalne transformacije, odnosno e-poslovanja pa je ovo prilika da se upoznamo s manje poznatim ali vrlo bitnim, pravnim dijelom digitalne transformacije.

Digitalna revolucija radikalno mijenja procese i odnose u djelatnosti trgovine. Glavni simboli te revolucije su e-trgovina, e-ugovori, elektroničko potpisivanje, elektronička arhiva i pametni ugovori. Vrlo malo se može čuti o pravnom dijelu digitalne transformacije, odnosno e-poslovanja pa je ovo prilika da se upoznamo s manje poznatim ali vrlo bitnim, pravnim dijelom digitalne transformacije. Tehnološku revoluciju predvode mlade generacije i to generacija Y rođena između 1977. – 1994., poznata kao Milenijalci, te generacija Z rođena između 1995. i 2012., poznata i kao iGen. Generacija Z smatra se budućnošću globalne ekonomije i ciljana je grupa većine trgovačkih lanaca. Prema istraživanjima samo će generacija milenijalaca do 2030. godine činiti 75 posto ukupno radno sposobne populacije.

E-TRGOVINA
E-trgovina je način trgovine u kojoj se koristi internet kao medij. To je razmjena dobara i usluga putem interneta i financijska naknada za njih. Elektronička trgovina (electronic commerce, e-commerce) je trgovina koja obuhvaća sve trgovačke transakcije bilo između individualnih, fizičkih osoba ili trgovačkih društava ili s njima izjednačenih subjekata, koje se provode elektroničkim mrežama. Predmet e-trgovine su: usluge i stvari (intangible goods), podaci ili informacije (data products) i roba u tradicionalnom smislu – (tangible goods).

E-UGOVORI
Prilikom zaključenja online ugovora propisana je obveza ponuđenog da potvrdi primitak ponude, a ta se obveza ne može isključiti kod potrošačkih ugovora. U slučaju zaključenja ugovora putem interneta riječ je o načinu zaključenja ugovora bez istovremenog prisustva obje ugovorne strane (tzv. ugovor na daljinu). Ugovor u elektroničkom obliku zaključen je onog trenutka kada ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu.

Zaključenje ugovora u elektroničkom obliku je znatno brže i jednostavnije od zaključenja drugih ugovora. Najčešće se u elektroničkom obliku sklapaju ugovori o prodaji putem interneta određene robe ili pružanja usluga te ugovori koji se odnose na pretplatničke odnose s pružateljem telekomunikacijskih i sličnih usluga. Na sklapanje ugovora u elektroničkom obliku primarno se primjenjuje Zakon o elektroničkoj trgovini, a u pogledu svega ostalog primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Kao i kod sklapanja drugih ugovora, tako su i kod sklapanja ugovora putem interneta potrebni ponuda i prihvat ponude. Važno je znati kako se izložena roba ili reklamirana usluga na određenoj web stranici ne smatra ponudom, već tek pozivom za stavljanje ponude, koji se može usporediti sa slanjem kataloga i oglasa putem pošte. Dakle, u slučaju da je na određenoj web stranici istaknut poziv za stavljanje ponude, ponudu zapravo dostavlja kupac. Vezano uz davanje ponude od strane kupca, prilikom sklapanja online ugovora, propisana je obveza ponuđenog da potvrdi primitak ponude i ta se obveza ne može isključiti kod potrošačkih ugovora.

U slučaju sklapanja ugovora putem interneta riječ je o načinu sklapanja ugovora bez istovremenog prisustva obje ugovorne strane (tzv. ugovor na daljinu), te kupac nije u prilici usmeno zatražiti sve potrebne informacije od prodavatelja. Radi navedenog, nužno je da su kupcu na jasan i razumljiv način dostupne sve potrebne informacije o fazama sklapanja ugovora, o ugovornim odredbama te općim uvjetima poslovanja ako su isti sastavni dio ugovora.

Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku sastoji se od nekoliko faza: 1. poziva za stavljanje ponude, 2. stavljanja ponude podnošenjem zahtjeva kupca u elektroničkom obliku, 3. potvrde ponuđenog da je primio ponudu – obavezno kod potrošačkih ugovora, i 4. izjave ponuđenog da prihvaća ponudu.

Ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu. Odredbama novog Zakona o zaštiti potrošača iz 2022. godine uređena je obveza trgovca da prije sklapanja ugovora na daljinu ili izvan njegovih poslovnih prostorija obavijesti potrošača o svemu što mu je potrebno da bi donio informiranu obavijest o kupnji. Pružatelji internetskih tržišta obvezni su informirati potrošače o tome je li treća osoba koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj trgovac ili osoba koja nije trgovac, na temelju izjave koju pružateljima internetskih tržišta daje ta treća osoba. Kada treća osoba koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj izjavi da nije trgovac, pružatelji internetskih tržišta imaju obvezu obavijestiti potrošače o tome da se prava potrošača uređena propisima koji su usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na sklopljeni ugovor. Novim Zakonom predviđeni su i uvjeti jednostranog raskida ugovora kao i slučajevi kada potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu kao i slučaj kada je isključeno pravo na jednostrani raskid ugovora.

ELEKTRONIČKI POTPIS
U slučaju kada se radi o ugovoru za čiju je valjanost nužan potpis, potrebno je da potpis udovoljava uvjetima propisanim za elektronički potpis.

Napredni elektronički potpis je elektronički potpis koji ispunjava zahtjeve:

  • na nedvojben način je povezan s potpisnikom,
  • omogućava identificiranje potpisnika,
  • izrađen je korištenjem podacima za izradu elektroničkog potpisa koje potpisnik može, uz visoku razinu pouzdanja, koristiti pod svojom isključivom kontrolom,
  • povezan je s njime potpisanim podacima na način da se može otkriti bilo koja naknadna izmjena podataka.

Kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise – ima jednak pravni učinak kao i vlastoručni potpis.

ELEKTRONIČKA ARHIVA
Elektronička arhiva je informacijski sustav koji omogućava pohranu i čuvanje svih vrsta dokumentacije u elektroničkom obliku. Elektronička arhiva omogućava digitalno skeniranje fizičke dokumentacije i njenu trajnu pohranu u digitalnom obliku, upravljanje cjelovitom dokumentacijom te upravljanje arhivskim i registraturnim gradivom od nastajanja do izlučivanja.

Elektronička arhiva omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa) ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati. Integritet dokumenta, cjelovitost sadržaja i vjerodostojnost arhiviranih dokumenata osigurava se uporabom elektroničkog potpisa i vremenskog žiga.

PAMETNI UGOVORI
Iako su trenutno u e-trgovini u primjeni ugovori koji se sklapaju u elektroničkom obliku, mnogi smatraju da je budućnost u konceptu “pametnih ugovora” kao motorom najbrže transformacije gospodarskih odnosa u povijesti, ali i mnogih profesija. Pametni ugovori su jedna od mogućih nadogradnji na koncept blockchaina, u kojoj se kao vrsta podataka, u blockchain upisuje programski kod, a blockchain omogućuje da su podaci u njemu nepromjenjivi, pa ako se dvije strane sporazume da će pametni ugovor, odnosno programski kod odlučivati o tome hoće li se nešto dogoditi, nije im potrebna treća strana koja će odobriti, zapisati, ili nadgledati taj ugovor.

Dvije ugovorne strane unaprijed definiraju pravila kako će regulirati svoje odnose, zatim se ta pravila sastave u obliku računalnog koda na blockchain platformi.

Pametno ugovaranje uključuje automatizaciju sklapanja ugovora putem umjetne inteligencije, automatizaciju izvršenja ugovora putem blockchain tehnologije te ugovornu digitalnu međusobnu povezanost putem interneta.

Prethodni članakMastercard podržava mjesec ponosa kampanjom u metaverzumu
Sljedeći članakJa TRGOVAC lipanj 2022.