Pravni savjeti – Trgovina na malo putem kioska i pokretna prodaja

Svaki grad odnosno općina svojom posebnom odlukom koju donese nadležno predstavničko tijelo predviđa prostor odnosno mjesta na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica kada se radi o prodaji na štandovima i klupama izvan tržnica, prodaji putem kioska, prodaji putem automata te prigodnoj prodaji.

Trgovina općenito regulirana je Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20). Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka te se može obavljati kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo. Sukladno predmetnom Zakonu o trgovini, prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine je prodavaonica, skladište, tržnica na veliko, tržnica na malo ili drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

Tko može obavljati trgovinu? Trgovac, odnosno pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini. Osim trgovca, djelatnost trgovine mogu obavljati i nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica kao i na tržnicama na veliko. Također, djelatnost trgovine pod određenim uvjetima mogu obavljati i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaju na malo, kao i pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica.

Poseban oblik trgovine je prigodna prodaja koja podrazumijeva trgovinu organiziranu u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi. Prigodnom prodajom dopuštena je prodaja samo proizvoda i robe koji su predmet i svrha organiziranja spomenutih manifestacija i može trajati najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine, neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
Trgovina na malo izvan prodavaonica je oblik trgovine na malo kada se prodaja roba i/ili usluga obavlja na neki od načina koji su izrijekom predviđeni Zakonom o trgovini. Tako se trgovina na malo izvan prodavaonica može obavljati na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl., putem kioska, pokretnom prodajom, prodajom na daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona), prodajom putem automata, prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.), u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama, u spremištima, trapilištima i sl. koja prodaju poljoprivredni sadni materijal, kao i u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, sportskih, znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima.

Prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja, može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo grada ili općine. Dakle, svaki grad odnosno općina će svojom posebnom odlukom koju donese nadležno predstavničko tijelo predvidjeti prostor odnosno mjesta na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica kada se radi o prodaji na štandovima i klupama izvan tržnica, prodaji putem kioska, prodaji putem automata te prigodnoj prodaji.

Također, trgovina na malo izvan prodavaonica koja se obavlja kao pokretna prodaja, može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja. Jednako tako, posebni su uvjeti predviđeni za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaju putem kioska, prodaju putem automata i prigodnu prodaju na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine te se takvi oblici prodaje mogu obavljati samo na mjestima za koja je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje. Predstavničko tijelo grada ili općine propisat će vanjski izgled takvih prodajnih objekata vodeći računa o lokalnim i ambijentalnim značajkama. Posjedovanje robe komercijalnog karaktera na mjestima koja su određena kao tržnice, mjestima na kojima se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i sl.) i na drugim mjestima na kojima se stvarno odvija trgovina (javno-prometne površine) smatra se obavljanjem djelatnosti trgovine.

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST
Sukladno Pravilniku o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09 i 46/15), pobliže je definiran način trgovine na malo izvan prodavaonica te je istim Pravilnikom propisano da je kiosk prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor.

Pokretna prodaja je istim Pravilnikom definirana kao prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta te putem plovnog objekta koji je opremljen za prodaju na malo različitog asortimana prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Uredi državne uprave u županijama odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za gospodarstvo, dužni su voditi evidenciju za potrebe statističkog praćenja i izradu baze podataka posebnih oblika trgovine izvan prodavaonica sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o trgovini.

U slučaju postupanja protivno odluci predstavničkog tijela u pogledu mjesta obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica, predviđena je prekršajna odgovornost. Tako je predviđeno da će se novčanom kaznom od 4.000,00 do 250.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonice, ako taj oblik trgovine obavlja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, putem automata i prigodnom prodajom izvan mjesta koje je svojom odlukom odredilo predstavničko tijelo grada ili općine.

Također, novčane kazne u jednakim iznosima predviđene su i u slučajevima prodaje robe putem pokretne prodaje protivno uvjetima propisanima odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem se području pokretna prodaja obavlja te u slučajevima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica ako se taj oblik trgovine obavlja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, putem automata i prigodnom prodajom na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, za koje predstavničko tijelo grada ili općine nije dalo odobrenje.

Predstavničko tijelo grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja, dužno je donijeti provedbeni propis kojim će detaljnije regulirati trgovinu na malo izvan prodavaonica.

Prethodni članakSpan pozvao na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica
Sljedeći članakPrigovori potrošača i putem chata