U okviru promatrane kategorije ukupno je 42,1% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja.

Kategorija sredstava za pranje posuđa uključuje sredstva za strojno pranje te sredstva za ručno pranje posuđa. Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2020. do listopada 2020. prodaja ove kategorije zabilježila je rast vrijednosne prodaje od 20%, dok je količinska prodaja porasla za 14,2% u odnosu na isti desetomjesečni period prethodne godine. U okviru promatrane kategorije ukupno je 42,1% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja. Na grafičkom prikazu mogu se vidjeti udjeli promotivne prodaje u ukupnoj prodaji kategorije sredstava za pranje posuđa, u razdoblju od siječnja 2020. do listopada 2020., u usporedbi s istim periodom prethodne godine, prema gore navedenim segmentima.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 91,9% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 8,1%. U odnosu na isti period prethodne godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama u prvih je deset mjeseci 2020. godine ostvarila porast od 18,7%, dok je prodaja promotivnih pakiranja porasla za 12,4%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da su sredstva za ručno pranje posuđa bila više podložna prodaji kroz promocije, dok se sredstva za strojno pranje posuđa u većoj mjeri prodaju po redovnim cijenama.