U fokusuKolumneRadno zakonodavstvo - Bitne izmjene Zakona o radu

Radno zakonodavstvo – Bitne izmjene Zakona o radu

Najvažnije izmjene su novo uređenje rada na određeno vrijeme, sezonskih poslova, rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu, s početkom primjene od 1. siječnja 2023., usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Najvažnije izmjene su novo uređenje rada na određeno vrijeme, sezonskih poslova, rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu a koje izmjene su predmet ovog članka, uz koje su mijenjane i odredbe vezane za dodatni rad, probni rad, neplaćeni dopust, prestanak ugovora o radu, otkaze, otkazne rokove, otpremnine i dr.

RAD NA ODREĐENO VRIJEME
Najnovijim izmjenama i dopunama, mogućnost sklapanja Ugovora o radu na određeno vrijeme predviđa se samo u slučajevima kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Objektivnim razlogom koji se u ugovoru mora navesti smatra se zamjena privremeno nenazočnog radnika te obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja.

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti u najdužem trajanju od tri godine, a s istim radnikom najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje nije duže od tri godine.
Uzastopno sklopljeni ugovori su oni ugovori o radu koji nemaju prekid između jednog i drugog ugovora ili su sklopljeni u periodu koji nije duži od tri mjeseca.

Dosadašnje zakonsko rješenje propisivalo je da se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra prekidom razdoblja od tri godine, a novim rješenjem se uzastopno sklopljenim ugovorima o radu smatraju i ugovori koji su sklopljeni uzastopno, s prekidom ne dužim od tri mjeseca.

Kada trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme može biti duže od tri godine?
Iznimno, trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme, kao i ukupno trajanje uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor, smije biti neprekinut duže od tri godine u sljedećim slučajevima:

  • ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika;
  • ako je to potrebno zbog dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova Europske unije;
  • ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Istekom navedenog roka od tri godine, odnosno prestankom posljednjeg uzastopno sklopljenog ugovora, ako su sklopljeni na razdoblje kraće od tri godine, poslodavac ili povezani poslodavac s istim radnikom može sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako je od prestanka radnog odnosa kod poslodavca do sklapanja novog ugovora o radu na određeno vrijeme proteklo najmanje šest mjeseci.

Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno navedenim odredbama Zakona o radu ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme.

STALNI SEZONSKI POSLOVI
Poslodavac može, za posao koji se obavlja sezonski, s radnikom sklopiti ugovor o radu za stalne sezonske poslove a to su poslovi čiji se opseg i intenzitet privremeno povećavaju u skladu s povećanjem intenziteta poslovnih aktivnosti određenih djelatnosti koje ovise o izmjeni godišnjih doba, na način da je u određenim godišnjim razdobljima, koja tijekom kalendarske godine mogu trajati ukupno najduže devet mjeseci, povećana potreba za njegovim obavljanjem, a u drugim se razdobljima smanjuje ili potpuno nestaje. Takvi poslovi su ugostiteljstvo, turizam, poljoprivreda i dr.
Ako se sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme radnik i poslodavac mogu za sezonske poslove dogovoriti:

  • da zbog privremenog prekida radnik nije u obvezi obavljati ugovorene poslove, a poslodavac nije u obvezi isplate plaće, odnosno naknade plaće, ali radnika ne odjavljuje iz obveznih osiguranja te ostaje obveznikom obračunavanja i plaćanja doprinosa prema posebnom propisu ili
  • da za vrijeme privremenog prekida dolazi do mirovanja radnog odnosa stalnog sezonskog radnika, pri čemu ga poslodavac odjavljuje iz obveznih osiguranja, a radnik u navedenom razdoblju može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem.

Ako se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme poslodavac je dužan u ugovorenom roku radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni te je obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje, obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nakon prestanka toga ugovora tijekom privremenog prekida u obavljanju posla, osim ako je, na zahtjev radnika, s radnikom o tome sklopio pisani sporazum.

IZDVOJENO MJESTO/NA DALJINU
Novim odredbama Zakona o radu predviđena su dva oblika rada izvan poslovnih prostora poslodavca, a to su:

  • rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru na poznatoj dogovorenoj adresi, a koji nije prostor poslodavca.
  • rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu radnik ima pravo samostalno odrediti gdje će taj rad obavljati.

Za radnike koji povremeno rade izvan prostora poslodavca, Poslodavac i radnik imaju mogućnost ugovoriti da je to rad na izdvojenom mjestu rada (na poznatoj lokaciji) ili rad na daljinu (na nepoznatoj lokaciji).

Osnovna razlika je u tome da ako poslodavac i radnik ugovore rad na izdvojenom mjestu rada na poznatoj – dogovorenoj adresi, tada je poslodavac za rad duži od sedam dana mjesečno dužan radniku nadoknaditi troškove rada i odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu, te ima odgovornost ako radnik doživi ozljedu za vrijeme rada.

Ako poslodavac i radnik ugovore rad na daljinu i to stalni, privremeni ili povremeni, koji se može obavljati putem informacijsko komunikacijskih tehnologija, radnik samostalno određuje mjesto rada, ali poslodavac nije dužan platiti troškove koje radnik ima prilikom takvog rada (ali može ih ugovoriti), te nije dužan osigurati uvjete zaštite na radu niti ima odgovornost za ozljede koje bi se dogodile radniku prilikom rada na daljinu.

Za razliku od rada na izdvojenom mjestu rada, rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, na način da radnik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika.

Dakle, poslodavcu nije poznato mjesto gdje će se takav rad obavljati, zbog čega poslodavac ne može primijeniti propise iz zaštite na radu koje se odnose na konkretno mjesto rada, primjerice Pravilnik o izradi procjene rizika, Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada i dr.

Pored navedenog, s obzirom na to da kod rada na daljinu radnik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, moguće je na fleksibilniji način ugovarati osiguranje sredstva rada i naknade troškova za takvu vrstu rada. Naime, takva obveza poslodavca je isključena, osim ako se dogovorom ugovornih strana nije ugovorila.

I rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu može biti stalan, privremen ili povremen, ovisno o tome što su poslodavac i radnik ugovorom o radu ugovorili.

Prava iz radnog odnosa uključujući plaću i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada ili koji rade na daljinu, ne smiju biti manja od prava radnika koji na istim ili sličnim poslovima rade u prostoru poslodavca.

Na rad na izdvojenom mjestu rada kao i na rad na daljinu primjenjuju se zakonske odredbe o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci.

Poslodavac je radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada i na daljinu dužan osigurati privatnost te nema pravo od radnika zahtijevati da dolazi u prostore poslodavca kao niti tražiti od radnika da dođe na neke druge lokacije koje odredi poslodavac, u dane koje radnik odabere raditi izvan prostora poslodavca.

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mora biti ugovoren ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

Najnovije objave

dm Zadar jump održat će se u subotu 27. srpnja

Najmasovniji skok u more nastavlja tradiciju dobre zabave i pomaganja zajednici Petnaesti skok sa zadarske rive, dm Zadar jump, održat će se u subotu 27....

izlog

BIPA je sada dostupna na Glovu, s brzom dostavom u 22 grada

Korisnici Glovo aplikacije imat će pristup preko 7000 proizvoda, u 15 različitih kategorija, uz brzu dostavu na njihova vrata za manje od 35 minuta Glovo,...