Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u travnju su zabilježile pad i na mjesečnoj i godišnjoj razini. Uz mjesečni pad od 0,2% godišnja stopa inflacije zabilježila je pad od 0,2% prekinuvši niz pozitivnih godišnjih stopa rasta koji je kontinuirano trajao od kraja 2016. godine.

Promatrano prema skupinama i namjeni potrošnje, padu cijena na godišnjoj razini najviše su pridonijele niže cijene u kategoriji Prijevoz kod koje je u travnju zabilježen pad od 9,5%, prije svega podržan padom cijena u potkategoriji Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva (20,1%). Posljedica je to prelijevanja snažnog pada cijena sirove nafte na globalnim robnim tržištima.

Iako u manjoj mjeri, sljedeći najznačajniji pad godišnjih cijena prisutan je također kod cijena energije, točnije, u kategoriji Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (-1,5%) odnosno potkategoriji Električna energija, plin i ostala goriva sa godišnjim padom od 3,4%.

Potrošačke cijene, godišnja promjena (Izvori: DZS, Raiffeisen istraživanja)

Najznačajniji godišnji rast zabilježen je kod kategorija Hrana i bezalkoholna pića (3,8%) te Alkoholna pića i duhan (4,4%) dok je kod ostalih kategorija zabilježena sporija dinamika kretanja. Rast cijena u spomenutim kategorijama djelomično je i posljedica izrazitog (kratkotrajnog) porasta potražnje za osnovnim živežnim namirnicama uslijed panike uzrokovane širenjem Covida-19.

Promatrajući cijene dobara i usluga bez energije, cijene su na godišnjoj razini u travnju bile više 1,9%, dok su ukupno bez energije i hrane bile više za 1,0%.

“Uz povratak godišnje stope rasta u negativan teritorij u travnju, na razini cijele 2020. inflatorni pritisci ostat će potisnuti i na nižim razinama u usporedbi s prošlom godinom. Takva kretanja rezultat su aktualnih događanja na svjetskim tržištima, prije svega pada cijena energije, ali i smanjene potražnje za uslugama uslijed snažnog negativnog utjecaja pandemije na kretanja u turizmu”, objašnjavaju analitičari Raiffeisen banke.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!