S danom 25. svibnja 2021. godine stupila je na snagu Uredba (EU) 787/2019 o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Jaka alkoholna pića proizvode se u svim državama članicama Europske unije, bilo za domaću potrošnju, bilo za izvoz u druge države članice ili u treće zemlje. Jaka alkoholna pića usko su povezana s oznakama zemljopisnog podrijetla pa je tako poznato čak 47 kategorija jakih alkoholnih pića na razini Europske unije (npr. rum, viski, vinjak, votka) te otprilike 240 oznaka zemljopisnog podrijetla (npr. Rum da Madeira, Irish Whiskey, Cognac, Polska Wódka).

Iako Europska unija ne potiče proizvodnju i trgovinu jakim alkoholnim pićima, ipak pruža krovnu regulativu za sve države članice s obzirom na to da je riječ o izuzetno razvijenoj i plodonosnoj industriji. Tako je, sukladno javno dostupnim podacima objavljenim od strane Europske komisije, u tijeku 2018. godine izvezeno jakih alkoholnih pića vrijednosti od gotovo 12 milijardi eura, što znači da u pozitivnoj trgovinskoj bilanci EU-a jaka alkoholna pića sudjeluju s gotovo deset milijardi eura. Osim što trgovina i proizvodnja jakih alkoholnih pića donese otprilike 22,4 milijarde eura u trošarinama i PDV-u unutar EU-a, proizvodnja i prodaja jakih alkoholnih pića izravno otvara i oko milijun radnih mjesta, kako je to Europska komisija procijenila na svojim službenim web stranicama.

NOVA UREDBA (EU) 787/2019
Propisi o proizvodnji i označavanju jakih alkoholnih pića bili su prvotno navedeni u Uredbi (EZ) br. 110/2008 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 716/2013 koje definiraju pojam “jakog alkoholnog pića” i 47 kategorija jakih alkoholnih pića dopuštenih u EU-u, s detaljnim pravilima njihove proizvodnje, opisivanja, prezentacije i označavanja te njihove upotrebe u proizvodnji i označavanju drugih prehrambenih proizvoda. U njima je definiran i alkohol koji se smije upotrebljavati u proizvodnji jakih alkoholnih pića i svih drugih alkoholnih pića.

S danom 25. svibnja 2021. godine stavljene su van snage odredbe o proizvodnji i označavanju iz navedenih uredbi te su iste zamijenjene odredbama iz Uredbe (EU) 787/2019 o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Uredbom (EU) 787/2019 utvrđuju se pravila o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića te o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, o etilnom alkoholu i destilatima koji se upotrebljavaju u proizvodnji alkoholnih pića i o upotrebi pravnih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda koji nisu jaka alkoholna pića. Predmetna Uredba (EU) 787/2019 primjenjuje se na proizvode koji se stavljaju na tržište Unije proizvedene ili u Uniji ili u trećim zemljama te na one proizvedene u Uniji za izvoz.

DEFINICIJA JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA
Uredbom (EU) 787/2019 jako alkoholno piće definirano je kao ono alkoholno piće koje ispunjava određene izrijekom propisane zahtjeve, a ti su da je namijenjeno ljudskoj potrošnji, da ima posebna organoleptička svojstva te da ima najmanju alkoholnu jakost od 15% vol. Također, mora biti riječ o alkoholnom piću koje je proizvedeno ili izravno upotrebom, zasebno ili u kombinaciji, izrijekom u predmetnoj Uredbi navedenih metoda.

Za kontrolu jakih alkoholnih pića predviđena je odgovornost pojedinih država članica koje provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za osiguravanje poštovanja zahtjeva Uredbe.

Jaka alkoholna pića koja se stavljaju na tržište Europske unije moraju biti u skladu sa zahtjevima za prezentiranje i označivanje iz Uredbe (EU) br. 1169/2011.

Naziv jakog alkoholnog pića njegov je pravni naziv te se pravni nazivi jakih alkoholnih pića navode u opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića. Pravni nazivi naznačuju se jasno i čitljivo na etiketi jakog alkoholnog pića i ne mogu se zamijeniti niti promijeniti.

OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA
Što se tiče oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih u skladu s Uredbom (EU) 787/2019, predviđeno je kako iste mogu upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda. Oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene u skladu s ovom Uredbom zaštićene su od svake izravne ili neizravne komercijalne upotrebe registriranog naziva za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom ako su ti proizvodi usporedivi s proizvodima registriranim pod tim nazivom ili ako se upotrebom tog naziva iskorištava ugled zaštićenog naziva, pa i onda kada se ti proizvodi koriste kao sastojak.

Također, oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene su od svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluga naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao što je “u stilu”, “vrsta”, “metoda”, “kako se proizvodi u”,”imitacija”, “aroma”, “poput” ili slično, uključujući kada se ti proizvodi koriste kao sastojak te od svake druge lažne oznake ili oznake koja zavarava u pogledu izvora, podrijetla, prirode ili bitnih svojstava proizvoda u opisivanju, prezentiranju ili označivanju proizvoda koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o podrijetlu proizvoda te svih drugih postupaka kojima bi se potrošača moglo zavarati o pravom podrijetlu proizvoda.

Oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićena u skladu s ovom Uredbom mora biti u skladu sa specifikacijom proizvoda koja uključuje najmanje naziv koji se zaštićuje kao oznaka zemljopisnog podrijetla, kako se koristi u trgovini ili svakodnevnom govoru, samo na jezicima koji se koriste ili su se kroz povijest koristili za opis određenog proizvoda na određenom zemljopisnom području na izvornom pismu i, ako to pismo nije latinica, na latiničnoj transkripciji.

Oznaka zemljopisnog podrijetla također uključuje kategoriju jakog alkoholnog pića ili izraz “jako alkoholno piće” ako jako alkoholno piće ne ispunjava zahtjeve utvrđene za kategorije jakih alkoholnih pića, opis svojstava jakog alkoholnog pića, uključujući, ako je primjereno, sirovine od kojih je napravljeno te osnovnih fizikalnih, kemijskih i organoleptičkih svojstava proizvoda te specifičnih svojstava proizvoda u usporedbi s jakim alkoholnim pićima iz iste kategorije, definiciju zemljopisnog područja te opis metode proizvodnje jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentičnih i nepromjenjivih lokalnih metoda proizvodnje.

Također, sadrži i detalje kojima se utvrđuje veza između specifične kvalitete, ugleda ili nekog drugog svojstva jakog alkoholnog pića i njegovog zemljopisnog podrijetla te nazive i adrese nadležnih tijela ili, ako je dostupno, nazive i adrese tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama specifikacije proizvoda, kao i bilo koja specifična pravila označivanja predmetnih oznaka zemljopisnog podrijetla.

Specifikacija proizvoda po potrebi sadrži zahtjeve o pakiranju uz obrazloženje u kojem se navodi zašto se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebno ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga.

Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla sadržava najmanje naziv i adresu skupine koja podnosi zahtjev i nadležnih tijela ili, ako je dostupno, tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama o specifikaciji proizvoda, specifikaciju proizvoda te jedinstveni dokument koji sadržava glavne točke specifikacije proizvoda, uključujući naziv koji se zaštićuje, kategoriju kojoj to jako alkoholno piće pripada ili izraz “jako alkoholno piće”, metodu proizvodnje, opis svojstava jakog alkoholnog pića, sažetu definiciju zemljopisnog područja i, po potrebi, posebna pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, kao i opis veze između jakog alkoholnog pića i njegova zemljopisnog podrijetla uključujući, po potrebi, posebne elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu vezu.

S obzirom na to da se označivanje jakih alkoholnih pića u velikoj mjeri povezuje s oznakama zemljopisnog podrijetla, svakako je potrebno prilikom označavanja istih u svrhu proizvodnje ili trgovine raspolagati s detaljnim informacijama u pogledu ispunjavanja uvjeta predviđenih za oznake zemljopisnog podrijetla.