Najveći broj građana navodi da na kioscima kupuje rijetko (45,8%). Značajno manje ispitanika na kioscima kupuje nekoliko puta mjesečno (19,7%). Slijedi ih 15,8% koji tvrde da na kioscima kupuju barem jednom tjedno te 11,1% koji to čine nekoliko puta tjedno. Samo mali dio ispitanika, njih 5,4%, na kioscima kupuje svakodnevno. Da na kioscima nikad ne kupuju ističe tek 2,3% ispitanih.

Što se tiče proizvoda koji se na kioscima kupuju najčešće, najviše je kupljenih tiskovina (22,3%) i bonova za mobitel (21,4%). Sljedeći najpopularniji proizvodi su cigarete (15,6%), karte za prijevoz (14,4%) i slatkiši (13,4%), dok značajno manji broj ispitanika na kioscima kupuje pića (4,2%). Ukupno 8,7% ispitanika na kioscima kupuje proizvode koji ne pripadaju niti jednoj od ovih kategorija.

Na pitanje koriste li neke od dodatnih usluga na kioscima poput plaćanja računa, slanja paketa ili kupovine ulaznica, većina ispitanika navodi da koristi takve usluge (58,6%).

Znakovito je da čak 41% ispitanika na kioscima nikada ne kupuje dnevne novine (41%), a tek nešto manjih 39,1% navodi kako dnevne novine na kiosku kupuje rijetko. S druge strane, jedna petina građana dnevne novine kupuje češće – barem jednom tjedno (13,6%) ili svakodnevno (6,3%).

Slično je i s kupovinom časopisa ili magazina koje uopće ne kupuje 36,4% građana, a da to rijetko napravi navodi njih 37,8%. Četvrtina građana je ipak aktivnija pa časopise/magazine ponekad kupuje njih 21%, a da im je to redovita navika ističe 4,7% ispitanih.

Istraživanje su tijekom travnja 2019. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina. U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.