povratna-ambalaza-ftd 777Uvođenjem organiziranog sustava povratne naknade za ambalažu pića potaknuta je i razvijena svijest među širom javnosti o važnosti recikliranja i neprihvatljivosti odlaganja otpada koji se može iskoristiti u proizvodnji novog proizvoda

Organizirani sustav prikupljanja ambalaže s povratnom naknadom od 50 lipa po boci u Hrvatskoj egzistira već deset godina. Sustav povratne naknade je način prikupljanja aluminijske, staklene i PET otpadne ambalaže od pića u kojem se potrošača potiče na povrat otpadne ambalaže putem isplate od 50 lipa za svaku vraćenu bocu ili limenku.

Cilj sustava je odvojeno sakupiti i reciklirati spomenuti otpad s obzirom da se radi o otpadu koji ima vrijedna svojstva kao sekundarna sirovina. Odvojenim sakupljanjem i recikliranjem tog otpada, dakle iskorištavanjem otpada kao sirovine, štede se prirodni resursi, reducira količina odloženog otpada na odlagališta, smanjuje ukupan trošak gospodarenja otpadom, štiti se okoliš, ali i otvaraju nova radna mjesta.

povratna-ambalaza-bulletNa ovaj način sakupljeni otpad zahtijeva puno manje dodatnog ulaganja u sortiranje i pranje otpada s obzirom na to da se sakuplja po vrsti materijala. “Sustav je pokazao izuzetne rezultate od samog početka i danas stopa sakupljanja, prema podacima kojima raspolaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prelazi 90% polazeći od količine pića stavljenog na tržište”, ističe Dijana Petković, načelnica Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prije uvođenja sustava povratne naknade ulični spremnici za otpad, spremnici pred zgradama, ali i najvažnija odlagališta otpada bili su zatrpani bocama i limenkama, dok danas to više nije slučaj. Osim što ovako osigurava visoku stopu odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada, uvođenjem organiziranog sustava potaknuta je i razvijena svijest među širom javnosti o važnosti recikliranja i neprihvatljivosti odlaganja otpada koji se može iskoristiti u proizvodnji novog proizvoda.

Petković ističe kako je upravo to od primarne važnosti jer prvi korak u procesu recikliranja poduzimaju upravo građani prilikom odvajanja otpada koji nastane u njihovim kućanstvima.

NOVI PRAVILNIK
Prošle je godine na snagu stupio novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kao nastavak starog Pravilnika u smislu obveze odvajanja ambalažnog otpada od ostalih vrsta otpada i sustava povratne naknade.

“Lani doneseni Pravilnik predstavlja logični korak u poboljšanju postojećeg sustava kroz uvođenje modernih tehnologija u prihvatu otpadne ambalaže, povećanju količine odvojenog sakupljanja otpadne ambalaže koja nije u sustavu povratne naknade, efikasnosti sakupljanja, jedinstvenog toka otpada koji omogućava relevantne količine za sakupljanje i manje vrijednih ambalažnih materijala te granicu prava, obveza i odgovornosti sudionika”, pojašnjava Petković.

Konkretno, to znači da će po novom Pravilniku poslove sakupljanja moći raditi samo oni sakupljači koji osim dozvole za gospodarenje otpadom sklope ugovor s Fondom o obavljanju usluge sakupljanja s obzirom na to da je Fond odgovoran za ispunjenje ciljeva sakupljanja i recikliranja Republike Hrvatske za tu vrstu otpada.

povratna-ambalaza-lead01Uz to, komunalnim poduzećima, koja sakupljaju manje količine otpadne plastike i stakla i nemaju vlastite sortirnice s dodatnim sortiranjem, omogućava se uz određenu novčanu nadoknadu predavanje tog otpada sakupljačima Fonda koji imaju opremu i količine relevantne za prodaju na tržištu sekundarnih sirovina.

Time se povećava količina odvojenog sakupljanja i recikliranja otpadne ambalaže koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade te se ujedno smanjuje količina odlaganja tog otpada na odlagalištima, što je neophodno da bi se ostvarili ciljevi koje je preuzela Republika Hrvatska.

Sustav povratne naknade nadograđuje se mogućnošću preuzimanja boca putem automatiziranih uređaja za preuzimanje otpadne ambalaže s modulom za pljoštenjem koji građanima omogućava ugodniji povrat boca, a sustav čini sigurnijim u smislu kontrole broja boca i pojeftinjenja prijevoza tog otpada s obzirom na to da se pljoštenjem bitno smanjuje volumen boca.

Preduvjet za automatizirano preuzimanje otpadnih boca je označavanje boca bar kodom i oznakom povratne naknade koji bocu kada postane otpad čini čitljivom na uređaju za preuzimanje. Stoga je novim Pravilnikom uvedena i obveza označavanja ambalaže sukladno tehničkim zahtjevima aparata.

“Uglavnom, sve novine Pravilnika usmjerene su na modernizaciju i automatizaciju sustava, bolju kontrolu plaćanja unutar sustava, povećanje količine otpadnih ambalažnih materijala koje se sakupljaju u manjoj mjeri ili se uopće ne sakupljaju, povećanje vrijednosti otpada te omogućavanje svim subjektima sudjelovanje u tim poslovima na jednaki način i pod istim uvjetima”, navodi načelnica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

OČEKUJU SE UŠTEDE
Provođenjem postupka za sklapanje novih ugovora sa sudionicima gospodarenja otpadnom ambalažom, sukladno novom Pravilniku koji propisuje i dobivanje novih cijena usluge sakupljanja i otkupa otpadne ambalaže, očekuje se smanjenje naknada koje proizvođači proizvoda pakiranih u ambalažu plaćaju Fondu radi pokrivanja troškova gospodarenja.

Riječ je o troškovima koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpadom sukladno općim načelima EU i pravnom određenju sadržanom u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koje je usklađeno s tim načelima, a radi ostvarenja propisanog sustava gospodarenja otpadnom ambalažom.

povratna-naknada-ftd 777“Iznosi naknada definirat će se po provedenom postupku za sklapanje ugovora vezanih za gospodarenje otpadnom ambalažom, a Fond procjenjuje da bi se one mogle smanjiti do 20%”, navodi Petković te dodaje kako su prodavatelji za korištenje uređaja za preuzimanje, brojanje i pljoštenje otpadne ambalaže od pića direktno stimulirani kroz diferenciranu naknadu za pokrivanje troškova preuzimanja otpadne ambalaže od pića.

Pritom prodavatelji koji imaju predmetne aparate nemaju terećenja na izdane račune zbog naknadno utvrđenih nepravilnosti kod kontrolnog brojanja preuzetih boca te im se smanjuje potrebni skladišni prostor za čuvanje tog otpada koji se pljošti i time smanjuje volumen.

“Osim toga, Fond je u postupku nabave softverskog rješenja koje će omogućiti direktni prijenos podataka o preuzetim bocama i limenkama iz automatiziranih uređaja u bazu podataka Fonda, čime će se ubrzati propisana plaćanja i smanjiti ‘papirologija’ koju su danas dužni dostavljati prodavatelji uz račun prema Fondu. Također, zbog manjeg volumena troškovi prijevoza otpada i broj odvoza bit će značajno smanjeni”, zaključuje Petković.

Goran Pavlović- potpis