Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je stupio na snagu dana 20. travnja 2019. godine, u hrvatski pravni sustav prenesene su odredbe Direktive (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara te je olakšano osnivanje d.o.o. i j.d.o.o.

Temeljni kapital d.o.o.
Naime, navedenim izmjenama određeno je da je svaki od osnivača d.o.o. obvezan prije osnivanja uplatiti četvrtinu uloga za preuzeti poslovni udjel s time da ukupni iznos uplata u novcu ne može biti manji od ¼ temeljnog kapitala dok su preostali ulog novcu osnivači dužni uplatiti u roku od godine dana upisa društva u sudski registar. Ukoliko je temeljni kapital društva 20.000,00 kn tada će osnivači prije osnivanja društva trebati uplatiti ulog od najmanje 5.000,00 kn, a preostali iznos od 15.000,00 kn u roku od godine dana od dana upisa d.o.o. u sudski registar.

Osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. na daljinu bez punomoćnika
Izmjenama iz 2019. godine propisana je i mogućnost osnivanja d.o.o. na daljinu bez punomoćnika i to putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava, a u kojem postupku je zakon predvidio korištenje jednog od obrazaca društvenog ugovora odnosno izjave o osnivanju.

Ako društvo ima više osnivača, društvo se osniva na temelju izjave osnivača o osnivanju društva koju osnivač daje prihvaćanjem popunjenog obrasca društvenog ugovora odnosno ukoliko se društvo osniva od strane samo jednog osnivača, onda prihvaćanjem popunjenog obrasca izjave o osnivanju. Smatra se da je društveni ugovor sklopljen kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači potvrdili njegovo prihvaćanje, a kao dan sklapanja društvenog ugovora smatra se dan kada je zabilježena posljednja potvrda prihvaćanja.

Također, određeno je da se ulog za preuzeti poslovni udio uplaćuje u novcu na privremeni podračun državnog proračuna.

Osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. na daljinu bez punomoćnika predviđeno je preko aplikacije e-osnivanje (“na daljinu”) koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te bi se za osnivanje bez sudjelovanja javnih bilježnika plaćala samo sudska pristojba. Predviđeno je da aplikacija e-osnivanje bude na raspolaganju građanima od 1. rujna 2019. godine.

Prestanak društva po skraćenom postupku
Još jedna novina izmjena Zakona o trgovačkim društvima je i uvođenje mogućnosti za prestanak društva po skraćenom postupku čime se omogućava znatno brži postupak prestanka trgovačkog društva.

Naime, uvedena je mogućnost da društvo prestane po skraćenom postupku ukoliko svi njegovi članovi donesu odluku o takvom prestanku društva tj. odluku da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, a u kojoj odluci se pored podataka o trgovačkom društvu i članovima društva treba navesti i plan raspodjele imovine te se ista donese u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Također, da bi društvo moglo prestati na ovaj način osnivači su dužni dati izjavu:
• da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
• da društvo nema spornih niti nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima,
• da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Ako su ispunjene sve pretpostavke za upis prestanka društva registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije. No, ukoliko u roku od 30 dana od dana objave takovog rješenja bude izjavljen osnovan prigovor registarski sud će ukinuti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

Nakon što rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije postane pravomoćno društvo će se brisati iz sudskog registra no za obveze društva članovi društva odgovaraju solidarno cjelokupnom svojom imovinom dok vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvarivati prema članovima društva u roku od dvije godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra.

Predmet poslovanja
Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima je propisano da je predmet poslovanja trgovačkog društva za dioničko društvo utvrđuje u statutu, a u ostalim trgovačkim društvima odlukom članova društva koja se donosi prilikom osnivanja društva, a mijenja se većinom koja se potrebna za izmjenu društvenog ugovora.

Predmet poslovanja se može utvrditi navođenjem djelatnosti koje trgovačko društvo namjerava obavljati ili općom odredbom bez tog navođenja.

Također, izmjenama Zakona o trgovačkim društvima:
• propisuje se da j.d.o.o. mogu osnovati najviše 5 članova, a ne kao što je to bilo do sada najviše 3 člana društva,
• ukida se obveza deponiranja potpisa,
• briše se trgovac pojedinac kao posebna vrsta obrtnika jer ih u RH ima sveukupno desetak te će isti nastaviti poslovati po pravilima obrta,
• propisuje se da najmanje jedan član nadzornog odbora u društvu dionica koje trguju na uređenom tržištu mora biti stručan iz područja računovodstva ili revizije financi
jskih izvještaja,
• određuje se koji poslovi predstavljaju poslove s povezanim društvima te koja se društva smatraju povezanim društvima,
• određeno je da se nadzorni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja mora suglasiti s poslovima koje društvo poduzima s povezanim osobama ako  vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih 12 mjeseci prije nego se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkotrajne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima,
• da društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju bez odgode objaviti transakcije s povezanim osobama za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora,
• da društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju najmanje svake četiri godine odlučivati o primitcima članova nadzornog odbora, a koje odredba se primjenjuje od 1. svibnja 2020. godine,
• da uprava i nadzorni odbor, odnosno izvršni direktori i upravni odbor društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sastavljaju jednom godišnje izvješće o svim primicima koje je društvo ili neko društvo u sustavu istog koncerna isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršnom direktoru i članu upravnog odbora tijekom posljednje godine, a koja izvješća ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća, a koje odredbe se primjenjuju od 1. svibnja 2020. godine.
U odnosu na Izmjene Zakona o sudskom registru, između ostalog se:
• propisuje da će se od 1. prosinca 2019. godine izvadak iz sudskog registra za pojedino trgovačko društvo moći preuzeti putem internetske stranice sudskog registra,
• brišu odredbe o rezervaciji imena ili naziva trgovačkog društva,
• skraćuje se rok u koje sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar kada je podnesena uredna i osnovana prijava za upis u sudski registar s 15 dana na 5 radnih
dana,
• uvodi se likvidacijska masa kao novi subjekt koji je sposoban za sudjelovanje u postupcima.

Zakonskim izmjenama predložene su mjere koje bi trebale osuvremeniti i olakšati osnivanje trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Cilj koji se želi postići jest unaprjeđenje pokretanja poslovanja koje mora biti prilagođeno sadašnjem vremenu i novim komunikacijskim mogućnostima.