transport-vizual-kamion-limun-midiDobra distribucijska praksa osigurava da su proizvodi adekvatno skladišteni i transportirani te da se njima rukuje prema propisanim specifikacijama

Proizvodnja hrane je kompleksan proces koji uključuje niz faktora s osnovnim ciljem dobivanja zdravstveno ispravnih proizvoda.

Kontaminacija prehrambenih proizvoda zbog porasta onečišćenja životne sredine kemijskim i mikrobiološkim supstancama, predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje stanovništva.

Opasnost za ljudsko zdravlje javlja se čitavim tijekom lanca prehrane, u kojem na mnogim mjestima postoji opasnost kontaminacije.

Nije dovoljno samo kontrolirati zdravstvenu ispravnost gotovog prehrambenog proizvoda, već je neophodno analizirati rizik kontaminacije u pojedinim točkama prehrambenog lanca, provodeći monitoring specifičnih parametara tijekom proizvodnje te potom kontrolirati rizik od kontaminacije u tijeku same distribucije hrane.

Kako bi se ostvario taj cilj potrebna su univerzalna i jasno definirana pravila za kontrolu hrane u svim točkama od proizvodnje i prerade do transporta i distribucije.

Sustavno praćenje
Intenzivan tehnološki razvoj procesa proizvodnje hrane zahtijeva strogu kontrolu, koja se postiže primjenom međunarodnih standarda koji pomažu u provjeri uključenja industrije, proizvođača i distributera pri plasmanu zdravstveno ispravne hrane, čime se osigurava  zdravstvena zaštita potrošača.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) predstavlja preventivan i sustavan pristup pri analizi mikrobioloških, kemijskih i fizičkih opasnosti u cijelom lancu prehrane od proizvodnje i prerade preko skladištenja i distribucije pa sve do krajnjeg potrošača.

HACCP sustav, kao  znanstveno  utemeljenu i  preventivno i troškovno najdjelotvorniju opciju upravljanja sigurnošću hrane, potvrđuju i načela Codex Alimentarius (osnovano od strane Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske organizacije za hranu  i poljoprivredu).

ISO 22000:2005 je međunarodno priznata norma koja implementira zahtjeve za uvođenje i održavanje potpunog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane, a temelji se na načelima dobre higijenske, proizvođačke i distribucijske prakse, HACCP načelima, i zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Dosljedna primjena tih načela tijekom cijelog lanca prehrane (proizvodnja, distribucija, skladištenje i isporuka gotovih proizvoda), u konačnici rezultira zdravstveno ispravnim proizvodom.

Od proizvođača do potrošača
Smjernice i pravila  koja definiraju sustav osiguranja kvalitete tijekom distribucije, od proizvođača do krajnjih korisnika, obuhvaćena su  kroz zahtjeve dobre distribucijske prakse (DDP).

Distribucija obuhvaća sve aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem organiziranja,  provedbe i nadzora nad dopremom i/ili otpremom proizvoda između dvaju sudionika i/ili lokacija.

Ključna komponenta distribucije je prijevoz koji se mora odvijati u skladu sa zahtjevima dobre distribucijske prakse, kao i u skladu sa  zakonskim propisima koji se odnose na sigurnost i kvalitetu prehrambenih proizvoda.

Uspostava, primjena, certificiranje, održavanje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane, sukladno zahtjevima Codex Alimentarius i/ili zahtjevima norme ISO 22000:2005, danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve sektore prehrambene industrije u cijelom lancu prehrane.

Distribucija i skladištenje prehrambenih proizvoda važan su dio tog lanca, stoga je neophodan angažman svih sudionika u lancu kako bi se taj korak mogao odvijati prema važećim preporukama sustava sigurnosti hrane kao i prema važećim zakonskim propisima.

Dobra distribucijska praksa osigurava da su proizvodi dobro skladišteni i transportirani te da se njima rukuje na način kako zahtijeva njihova specifikacija.

Principi dobre distribucijske prakse
Primjena HACCP principa i zahtjeva dobre distribucijske prakse treba osigurati čuvanje hrane na propisanim skladišnim i temperaturnim uvjetima, stalnu zaštitu hrane od kontaminacije i kvarenja, čuvanje u osiguranim i zaštićenim prostorima, ispravnu isporuku proizvoda u unaprijed određenom  vremenu, identifikaciju proizvoda neodgovarajuće kvalitete te učinkovit postupak povlačenja proizvoda s tržišta.

Sigurni transport i skladištenje hrane –  Prilikom utovara, istovara i prijevoza, hrana i njezini sastojci moraju biti zaštićeni od štetnih  mikrobioloških, fizičkih i kemijskih utjecaja kao i od prisustva štetočina. Nedovoljno očišćena, loše održavana i neodgovarajuća transportna sredstva i kontejneri, uključujući i nepotpunu odvojenost upakiranih od neupakiranih namirnica, stvaraju uvjete za unakrsnu kontaminaciju hrane tijekom transporta.

Objekti i prijevozna sredstva – Od prirode hrane ovise zahtjevi za način i uvjete skladištenja. Prostor za skladištenje hrane treba osmisliti i dizajnirati tako da je osigurano učinkovito čišćenje i održavanje, a u cilju sprječavanja unakrsne mikrobiološke, kemijske i fizičke kontaminacije. Za transport hrane iz objekata u prijevozna sredstva i obrnuto treba osmisliti i dizajnirati prostor u kojem će se izbjeći kontaminacija hrane. Također, potrebno je osigurati način zaštite  od čestica iz zraka  (prašine, dima i dr.), vremenskih nepogoda (kiša, snijeg i dr.), biljaka (lišća, trave, granja i dr.), životinja (ptica, glodavaca i dr.). Vozilo s rashladnim uređajem mora imati propisanu opremu koja uključuje učinkovitu izolaciju, unutarnju oblogu pogodnu za održavanje higijene, vodootporni pod, za zrak nepropusna vrata, jaku rashladnu jedinicu i mogućnost praćenja i bilježenja temperature tijekom transporta. Transportna sredstva moraju biti oprana i dezinficirana u krugu skladišnog objekta ili u ovlaštenom servisu, pri čemu treba voditi posebnu pažnju o vratima vozila koja se do novog utovara ne smiju otvarati.

Nadzor i obuka – Profesionalni vozači kao  i ostalo osoblje uposleno pri skladištenju i transportu hrane treba biti educirano o osnovnim HACCP principima sigurnosti hrane, što podrazumijeva  pravilnu provedbu postupaka čišćenja, odvajanja čistog od nečistog tovarnog prostora,  upakirane od neupakirane hrane, kao i pridržavanje uputa o pravovremenoj prijavi  bilo kakvog odstupanja koje može utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane.

Odvajanje namirnica – To podrazumijeva da se neupakirana hrana ne prevozi u istom vozilu u kojem se prevozi i upakirana hrana, ako nije odvojena stalnom pregradom koja se može dezinficirati ili nepropusnim prekrivačem, ili se treba omogućiti da se te dvije vrste hrane ne prevoze istovremeno. Neupakirana hrana pri transportu ne smije doći u  dodir s podom i zidovima, a  kada se prevozi uzastopno, tovarni prostor vozila i kontejnere treba oprati i dezinficirati poslije svake ture.

Održavanje temperature u prijevoznom sredstvu – Vozila s rashladnim uređajima koriste se za održavanje postignute temperature, a ne u cilju dodatnog hlađenja robe. Da bi se tijekom prijevoza temperatura hrane sačuvala na željenoj razini, treba voditi računa o temperaturi, trajanju i učestalosti prilikom unošenja i iznošenja proizvoda iz vozila, količini i razmještaju prevoženog proizvoda, temperaturi, relativnoj vlažnosti i cirkulaciji zraka u vozilu. Temperatura proizvoda, ako je to potrebno/primjenjivo, mjeri se ručnim termometrom sa sondom i bilježi prema HACCP ili kojem drugom programu.


Jasna Horvat Mikulčić, konzultant
centar-za-stratesko-upravljanje-csu