29.7 C
Zagreb
Četvrtak, 18. srpnja 2024., 13:03
U fokusuKolumneIz regulative – Obiteljska poduzeća: Nasljeđivanje i odricanje od nasljedstva

Iz regulative – Obiteljska poduzeća: Nasljeđivanje i odricanje od nasljedstva

Nasljedno se pravo stječe u trenutku ostaviteljeve smrti pri čemu Zakon o nasljeđivanju poznaje zakonsko i oporučno nasljeđivanje. Nasljednik se nakon smrti ostavitelja može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda do donošenja prvostupanjske odluke.

Neka od najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj u post tranzicijskom razdoblju pokrenuta su kao obiteljska poduzeća.

Europski parlament usvojio je 2015. godine Rezoluciju o obiteljskim poduzećima u Europi koja naglašava značaj obiteljskih poduzeća, njihovu ulogu u gospodarskom rastu i društvenom razvoju Europske unije te smanjenju nezaposlenosti i ulaganju u ljudski kapital.

Prema podacima navedenima u Rezoluciji, 85% svih europskih poduzeća čine obiteljska poduzeća koja su zaslužna za 60% svih radnih mjesta u privatnom sektoru. Većina obiteljskih poduzeća su mala i srednja koja ostvaruju značajan udio u ukupnom prihodu koji ostvaruju sva poduzeća i na taj način bitno doprinose zaposlenosti i gospodarskom rastu i uspjehu svake države.

POSLOVNI UDJELI
Poslovni udjeli čine imovinu imatelja i nisu dio imovine društva. U poslovnim udjelima utjelovljena su članska prava članova društva. Kroz poslovne udjele odvijaju se promjene u tzv. vlasničkoj strukturi obiteljskog poduzeća.

NASLJEĐIVANJE PODUZEĆA/UDJELA
Pravna regulativa nasljeđivanja obiteljskog poduzetništva određena je Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD). Poslovni udjeli se mogu nasljeđivati. U društvenom ugovoru može se za slučaj nasljeđivanja poslovnog udjela odrediti da ga je nasljednik dužan prenijeti nekome drugom članu društva ili osobi koju odredi društvo, po cijeni koja odgovara vrijednosti poslovnog udjela iskazanoj u posljednjim financijskim izvješćima društva, što je važno kada trgovačko društvo ima dva ili više članova društva/imatelja poslovnih udjela.

Čak 85% svih europskih poduzeća čine obiteljska poduzeća koja su zaslužna za 60% svih radnih mjesta u privatnom sektoru

Kada nositelj poduzeća koji je fizička osoba prestane postojati (smrt fizičke osobe), odnosno kada nastupi smrt fizičke osobe kao imatelja poslovnog udjela, dolazi do nasljeđivanja odnosno otvaranja nasljedstva. Umrlu fizičku osobu (ostavitelja) nasljeđuje onaj koji je njezinom smrću stekao nasljedno pravo (nasljednik). Nasljedno se pravo stječe u trenutku ostaviteljeve smrti pri čemu Zakon o nasljeđivanju poznaje zakonsko i oporučno nasljeđivanje.

ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE
Zakonsko nasljeđivanje provodi se ako ostavitelj nije svojom voljom oporučno odredio kako će razdijeliti svoju ostavinu. U prvom nasljednom redu ostavitelja nasljeđuju prije svega njegova djeca i njegov bračni drug i to u jednakim dijelovima. Ostavitelja koji nije ostavio potomke nasljeđuju njegovi roditelji i njegov bračni drug, s time da roditelji nasljeđuju jednu polovicu ostavine na jednake dijelove, a drugu polovicu ostavine nasljeđuje ostaviteljev bračni drug.

OPORUČNO NASLJEĐIVANJE
Oporuka je jednostrano, izričito i osobno očitovanje oporučiteljeve posljednje volje, upravljeno na raspolaganje za slučaj njegove smrti. Oporukom vlasnik poduzeća definira tko će i kako naslijediti vlasničke udjele u poduzeću u slučaju njegove smrti, čime se, uz određena zakonska ograničenja, može umanjiti mogućnost da poslovni udio naslijede i oni članovi obitelji za koje vlasnik poduzeća iz različitih razloga smatra da ne bi trebali ući u vlasničku strukturu poduzeća.

Oporuka predstavlja jedan od pravnih temelja nasljeđivanja i to jači pravni temelj nasljeđivanja, ali postoji iznimka koja štiti zakonske nasljednike da će moći dobiti svoj dio premda im ostavitelj oporukom nije ništa ostavio, i to ako udovoljavaju uvjetima propisanim zakonom. Moraju biti zakonski nasljednici i moraju zahtijevati svoj nužni dio jer se na njihovo pravo na nužni dio ne pazi po službenoj dužnosti.

ODRICANJE OD NASLJEDSTVA
Često se postavlja pitanje može li se član obitelji, potomak, bračni drug, izvanbračni drug ili životni partner, odreći obiteljske imovine odnosno nasljedstva i prije smrti ostavitelja koji je vlasnik i nositelj obiteljskog poduzeća, imatelj poslovnog udjela u društvu i vlasnik druge imovine, dakle može li to učiniti prije otvaranja nasljedstva.

Odricanje od nasljedstva uređuju odredbe Zakona o nasljeđivanju. Tako se nasljednik nakon smrti ostavitelja može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda do donošenja prvostupanjske odluke. To odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako odricatelj nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime. No, ako su odricateljevi potomci maloljetni, za to odricanje nije potrebno odobrenje tijela nadležnog za poslove skrbništva.

S bračnim drugom izjednačen je i status izvanbračnog druga i partnera iz životnog partnerstva

Pitanje je koje se često postavlja: može li se potomak odreći nasljedstva za vrijeme života ostavitelja, dakle prije otvaranja nasljedstva koje se otvara u trenutku smrti ostavitelja. Isto pitanje postavlja se i za bračnog druga vlasnika obiteljskog poduzeća, ali i sve druge imovine. U pravilu se nasljednik ne može odreći nasljedstva prije otvaranja nasljedstva tj. smrti ostavitelja. Međutim, iako odricanje nasljednika od nasljedstva koje nije otvoreno nema pravnog učinka, postoje dva bitna izuzetka:

  1. Potomak koji može samostalno raspolagati svojim pravima može se ugovorom s pretkom odreći nasljedstva koje bi mu pripalo nakon smrti pretka.
  2. Bračni drug se može ugovorom sa svojim bračnim drugom odreći nasljedstva koje bi mu pripalo nakon smrti bračnog druga.

S bračnim drugom izjednačen je i status izvanbračnog druga i partnera iz životnog partnerstva.

Ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno valjan je samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako je ovjeren od suca nadležnog suda ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odrekao, ako ugovorom o odricanju ili naknadnim sporazumom nije što drugo određeno. Ugovor o odricanju od nasljedstva često se radi u kombinaciji s bračnim ugovorom, ako se radi o supružnicima, tako da se budućem ostavitelju omogućuje sigurnije planiranje raspodjele ostavine još za života te bitno smanjuje sporove među nasljednicima.

Odricanje od zakonskog nasljednog prava obuhvaća i odricanje od prava na nužni dio. Ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno može biti naplatan, uz obvezu na isplatu naknade ili druge protučinidbe, a može biti i besplatan.

PRAVNI UČINCI UGOVORA
Ugovor o odricanju od nasljedstva prema prevladavajućem shvaćanju ne obvezuje potencijalnog ostavitelja na način da on nakon zaključenja ugovora ne bi mogao oporučno raspolagati za slučaj smrti.

Ako je ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno, naplatan, proizvodit će obveznopravne učinke još za života ugovornog ostavitelja. Potomak ili bračni drug koji su se naplatno odrekli nasljedstva, mogu, ako nije drukčije ugovoreno, zahtijevati ispunjenje protučinidbe odmah po zaključenju ugovora.

U slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane pretka ili bračnog druga, potomak odnosno drugi bračni drug može zahtijevati njegovo ispunjenje sudskim putem i to od ugovaratelja za života ili u slučaju njegove smrti od njegovih nasljednika.

Nasljednopravni učinci ugovora o odricanju neotvorenog nasljedstva nastupaju u trenutku otvaranja nasljedstva, a to znači da potomak ili bračni drug koji je s ostaviteljem zaključio ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno nema pravo sudjelovati u raspodjeli ostavine, tj. odricanje od neotvorenog nasljedstva sprječava nastanak nasljednog prava.

Prema prevladavajućem mišljenju, ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno imat će učinak opoziva onih oporučnih raspolaganja učinjenih u korist odricatelja prije sklapanja ugovora, a istodobno ne postoji pravna prepreka da predak ili drugi bračni drug kasnijom oporukom valjano raspolaže u korist onoga koji se anticipirano odrekao nasljedstva, bilo da mu oporučno ostavi samo dio imovine, bilo imovinu u cijelosti.

Najnovije objave

Ove jeseni u Zagrebu ne propustite 3. PromoDays sajam promotivnih proizvoda

Podatak da 72 % klijenata vjeruje da je kvalitetan promotivni proizvod izravno povezan s ugledom tvrtke najbolja je pozivnica da dođete na sajam PromoDays,...

izlog

BIPA je sada dostupna na Glovu, s brzom dostavom u 22 grada

Korisnici Glovo aplikacije imat će pristup preko 7000 proizvoda, u 15 različitih kategorija, uz brzu dostavu na njihova vrata za manje od 35 minuta Glovo,...