U okviru prehrambenog dijela ukupno je 25,1% vrijednosne prodaje u 2020. godini dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja, a u neprehrambenom dijelu ovaj je postotak iznosio 38,5%.

Grupa kategorija proizvoda za bebe i djecu uključuje prehrambeni i neprehrambeni dio. U prehrambeni dio spadaju kategorije: dječja hrana, dojenačko mlijeko, dječji čajevi i ostali napici za bebe. U neprehrambeni dio uključene su kategorije: dječje pelene, vlažne maramice za bebe, proizvodi za njegu beba i puder od talka.

Prema podacima koji se odnose na 2019. i 2020. godinu, prodaja ove grupe kategorija zabilježila je rast i vrijednosne i količinske prodaje. Kada promatramo odvojeno grupe kategorija dječje hrane i proizvoda za njegu beba, proizvodi iz prehrambenog dijela ostvarili su vrijednosni i količinski rast prodaje od 5,1%, odnosno 1,8%. Kada su u pitanju proizvodi iz neprehrambenog dijela prodaja je vrijednosno rasla za 5%, a količinski za 7,5%. U okviru prehrambenog dijela ukupno je 25,1% vrijednosne prodaje u 2020. godini dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja, a u neprehrambenom dijelu ovaj je postotak iznosio 38,5%.

U priloženim grafikonima prikazani su udjeli promotivne prodaje u ukupnoj vrijednosnoj prodaji u 2020. u usporedbi s prethodnom godinom.
Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije prehrambenog dijela ove kategorije čine 99,3% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine samo preostalih 0,7%. U odnosu na 2019. godinu, vrijednosna prodaja u 2020. na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 2,3%, dok je prodaja promotivnih pakiranja veća za 16,8%.

S druge strane, kada je riječ o neprehrambenom dijelu, 90% ukupne promotivne prodaje realizirano je kroz cjenovne akcije, a 10% kroz promotivna pakiranja. Pored toga, prodaja kroz cjenovne akcije doživjela je pad od 6,2%, a promotivna pakiranja prodavala su se više, i to za 11,6%.

Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da su kategorije vlažne maramice i pelene bile najviše podložne prodaji kroz promocije, dok se dječji čajevi uglavnom prodaju po redovnim cijenama.