Na 120. po redu ISO Forum Croaticumu, održanom danas u HGK, raspravljalo se o temi “Uloga laboratorija u području sigurnosti i kakvoće hrane”.

Predavači su bili Mihaela Lukačević Topić, voditeljica Odjela za organizaciju i koordinaciju službenih kontrola u Upravi sigurnosti hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede, i Sandra Dujmić, viša stručna savjetnica za opća pravila službene kontrole i laboratorije u Upravi sigurnosti hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede.

Donošenjem Zakona o hrani 2007. godine, Ministarstvo poljoprivrede je određeno kao središnje tijelo državne uprave nadležno za zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje te organizaciju službenih kontrola, podsjetila je Lukačević Topić.

Temeljem Zakona o hrani donesen je Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i zaštiti životinja te Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje koji propisuje: postupak i način ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija, uvjete kojima moraju udovoljavati službeni i referentni laboratoriji, obveze službenih i referentnih laboratorija te područja za koja je potrebno ovlastiti referentne laboratorije.

Taj Pravilnik ujedno određuje i sljedeće karakteristike za službene i referentne laboratorije čije sjedište mora biti na području RH: posjedovanje dokumenta o registraciji za obavljanje tehničkog ispitivanja i analize te dokaza o uspješnom redovitom sudjelovanju u programima međulaboratorijskih usporedbi (službeni). Laboratorije ovlašćuje Ministar poljoprivrede, a ovlaštenje se izdaje na rok određen vremenom važenja akreditacije.

Zakonom o hrani je dan temelj za propisivanje uvjeta kojima moraju udovoljavati laboratoriji kako bi dobili ovlaštenje kao službeni odnosno referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje. Ovlaštenje se izdaje za potrebe službenih kontrola budući da bez laboratorija službene kontrole ne mogu biti u potpunosti djelotvorne i učinkovite.

Laboratorij koji provodi analize za potrebe subjekata poslovanja hranom (SPH) ne mora biti akreditiran, ali mora dokazati pouzdanost svojih ispitivanja kroz sudjelovanja u međulaboratorijskim usporedbama i SPH to mora zahtijevati od laboratorija u koji daje uzorke na analizu u sklopu provođenja plana samokontrole.

Laboratoriji za potrebe SPH ne moraju biti ovlašteni pri Ministarstvu poljoprivrede – ovlaštenje koje izdaje Ministarstvo isključivo je za potrebe službenih kontrola, dok SPH daje uzorak u laboratorij koji je za njega najprihvatljiviji uz povremenu provjeru vjerodostojnosti rezultata u nekom akreditiranom laboratoriju, naglasila je Lukačević Topić.

Prema zaprimljenim godišnjim izvješćima, osobe zadužene za provođenje službenih kontrola odabiru laboratorij koji je u mogućnosti odraditi veći broj parametara propisanih za određenu vrstu hrane.

U Hrvatskoj je ovlašteno 36 službenih laboratorija. Ovlaštena su četiri referentna laboratorija sukladno definiranim područjima. Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje objavljen je u NN br. 123/12, a popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje u NN br. 49/11.

Službeni i referentni laboratoriji moraju biti akreditirani prema hrvatskim normama odnosno u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Suorganizatori ISO Forum Croaticuma su Hrvatska gospodarska komora, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB.