Kod razmatranja poreznog tretmana vozila potrebno je razlučiti gospodarska vozila od osobnih automobila za prijevoz direktora i drugih zaposlenih osoba, no u ovom ćemo pregledu analizirati stanje kako u segmentu oporezivanja gospodarskih vozila, tako i u segmentu službenih osobnih automobila

Nabava gospodarskih vozila oporeziva je PDV-om. Ako je kupac osoba koja je obveznik poreza na dodanu vrijednost, a nabavlja gospodarsko vozilo za prijevoz robe (u nastavku: teretno vozilo) plaćeni PDV može vratiti (odbiti) kao pretporez u cijelosti. U slučaju nabave osobnih automobila ne može se odbiti pretporez.

Međutim, nabavlja li se osobni automobil za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i robe, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili za daljnju prodaju može se odbiti pretporez ako se navedena vozila koriste isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili su posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti.

Pretporez se može odbiti i u slučaju nabave motornog vozila kategorije N1 koje je razvrstano u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Ako se nabavljaju vozila tipa “karavan”, “kombi” ili “pick-up” pravo na odbitak pretporeza moguće je samo ako su ta vozila razvrstana u tarifnu oznaku 8704.

Budući da razvrstavanje navedenih vozila u određenu tarifnu oznaku osim o karoseriji ovisi i o nizu drugih faktora (međuosovinskom razmaku i duljini tovarnog prostora mjerenoj na podu sa zatvorenom stražnjom stranicom), kod nabave vozila svakako se treba posavjetovati s trgovcem ili u slučaju nabave vozila iz inozemstva obratiti se nadležnom uredu Carinske uprave. Nadalje, hoće li kupac gospodarskog vozila morati platiti PDV te na koji način ostvaruje pravo na pretporez ovisi i nabavlja li vozilo u tuzemstvu ili inozemstvu, kao i nabavlja li novo ili rabljeno vozilo.

NABAVA I TROŠKOVI KORIŠTENJA VOZILA
Za novo gospodarsko vozilo koje se kupuje od trgovca u tuzemstvu, trgovac će izdati račun na kojem će obračunati PDV po stopi 25%. Za kupljeno teretno vozilo ili osobno vozilo za obavljanje neke od prethodno navedenih djelatnosti poduzetnik u sustavu PDV-a ima pravo odbiti PDV.

Isto ostvaruje kroz PDV obrazac koji podnosi za razdoblje (mjesec) u kojem je nabavio vozilo, tako da obvezu PDV-a temeljem izdanih računa umanji za pretporez po računu za vozilo. Ako se nabavlja rabljeno gospodarsko vozilo od trgovca koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže, nema odbitka pretporeza.

Naime, trgovac koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja obračunava PDV na svoju maržu i isti ne iskazuje na računu već navodi napomenu na istom da je primijenjen posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra.

Ako se nabavlja rabljeno vozilo od trgovca koji je primijenio redovni postupak oporezivanja, porezno postupanje istovjetno je kao kod nabave novog vozila.

U slučaju nabave gospodarskog vozila iz druge države članice, poduzetnik je dužan obračunati PDV na stjecanje vozila i iskazati ga u obrascu PDV i PDV-S obrascu za razdoblje u kojem je vozilo nabavljeno te isti platiti do zadnjeg dana sljedećeg mjeseca. Nabavlja li poduzetnik – obveznik PDV-a teretno vozilo ili osobno vozilo za obavljanje registrirane djelatnosti za koje ima pravo odbiti pretporez, u PDV obrascu koji podnosi za razdoblje u kojem je obavljeno stjecanje vozila iskazat će i pravo na pretporez.

U tom slučaju PDV će biti obračunska kategorija, tj. poduzetnik koji nabavlja vozilo neće morati platiti PDV. Ako se nabavlja rabljeno gospodarsko vozilo od prodavatelja koji je preprodavatelj koji je primijenio postupak oporezivanja marže, tj. pri prodaji vozila na svoju maržu zaračunao PDV svoje države, ne plaća se hrvatski PDV. Ako je prodavatelj primijenio redovan postupak oporezivanja, nabavljeno rabljeno vozilo predmet je oporezivanja u RH, a postupak je isti kao i kod stjecanja novog gospodarskog vozila.

Uvoz motornog vozila iz treće zemlje (zemlje koja nije članica EU) podliježe plaćanju PDV-a pri carinjenju. PDV plaćen pri uvozu vozila za prijevoz robe, poduzetnik – obveznik PDV-a može vratiti, tj. koristiti kao pretporez.

Porezni tretman troškova vezanih za korištenje gospodarskih vozila istovjetan je poreznom tretmanu kod nabave vozila. To znači da poduzetnik – obveznik PDV-a može odbiti pretporez po ulaznim računima za gorivo, ulje, gume, investicijsko i tekuće održavanje i slične troškove vezane za korištenje teretnih i drugih vozila za obavljanje registrirane djelatnosti.

SLUŽBENI OSOBNI AUTOMOBILI
Kod nabave službenih osobnih automobila za prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba također se plaća PDV, no isti se ne može odbiti. Što znači da je nabava ovih vozila u startu skuplja 25%. Sam postupak oporezivanja PDV-om isti je kao i za prethodno navedena gospodarska vozila. No, osobni automobili podliježu i obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila u nadležnosti je Carinske uprave. Ako se vozilo nabavlja od tuzemnog trgovca, poseban porez na motorna vozila u ime i za račun kupca plaća trgovac i isti zaračunava kupcu na računu za vozilo. Ako se automobil koji podliježe plaćanju posebnog poreza nabavlja iz inozemstva (EU ili trećih zemalja) stjecanje (uvoz) treba prijaviti nadležnoj Carinskoj upravi.

Ako se službeni osobni automobil koristi u privatne i službene svrhe (tj. daje radnicima na korištenje 24 sata) tada je poslodavac obvezan za korištenje automobila u privatne svrhe obračunavati plaću u naravi. Plaća u naravi obračunava se u visini 1% nabavne vrijednosti osobnog automobila kupljenog ili nabavljenog na financijski leasing, odnosno 20% mjesečne rate leasinga.

Plaća u naravi može se utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja automobila u privatne svrhe (2,00 kn po prijeđenom kilometru), a temeljem evidencije o prijeđenim kilometrima u privatne i službene svrhe. Ako poslodavac po osnovi korištenja automobila u službene svrhe obračunava plaću u naravi, amortizacija, najam i svi troškovi nastali u svezi korištenja automobila (gorivo, održavanje i dr.) porezno su priznati trošak u 100%-tnom iznosu. Ako se nabavljeni osobni automobil koristi samo u službene svrhe porezno se priznaje 70% svih troškova nastalih u svezi korištenja, no poduzetnik je obvezan voditi evidenciju kojom će moći dokazati korištenje automobila isključivo u službene svrhe.

NOVINE U OPOREZIVANJU OSOBNIH AUTOMOBILA
Od 1. siječnja 2017. porezna reforma donijela je promjene u oporezivanju osobnih automobila i ostalih motornih vozila konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući i vozila tipa karavan, kombi i trkaćih automobila te “pick up” vozila razvrstana u tarifnu oznaku 8704. Pojednostavljen je i osuvremenjen sustav oporezivanja, uvedena je komponenta oporezivanja temeljem emisije CO2 (vozila s nižim emisijama plaćaju niži iznos posebnog poreza), propisana je iznimka prema kojoj se na “pick up” motorna vozila s dvostrukom kabinom iz tarifne oznake 8704 te vozila prenamijenjena u takva vozila posebni porez plaća prema snazi motora u kilovoltima, propisano je drugačije uređenje oporezivanja rabljenih vozila i dr.

Posebni porez na motorna vozila utvrđuje se na temelju vrijednosnog te ekološkog (CO2) kriterija prema zadanoj formuli i vrijednostima vozila te emisijama CO2 iz propisanih tablica. S obzirom na složenost obračuna, kod nabave osobnog automobila za izračun posebnog poreza najbolje se obratiti trgovcu ili Carinskoj upravi.

Nadalje, porezna reforma donijela je promjene u priznavanju pretporeza i troškova osobnih automobila, no one će se primjenjivati tek od početka sljedeće godine. Od 1. siječnja 2018. poduzetnici – obveznici PDV-a prilikom nabave osobnog automobila moći se odbiti 50% pretporeza i porezno će se priznavati 50% svih troškova nastalih u svezi korištenja osobnih automobila, ako se po osnovi korištenja osobnih automobila ne utvrđuje plaća u naravi.